Hajaasustuse programm

Hajaasustuse programmi taotlusi võeti vastu 2024. aastal 1. veebruarist - 1. aprillini.

Toetuse saajate nimekiri 2024. aastal

Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi. Programm on suunatud kõigi Eesti maakondade hajaasustusega piirkondadele.

Soovituslik on juba varakult tutvuda taotlemise tingimustega, need on leitavad siit. 

Toetuse kasutamise aruande vorm (2022 ja 2023 aasta projektidele)
 
Toetuse maksimaalne summa on 6500€ majapidamise kohta, taotluse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 67%, omafinantseering 33%.

Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja.

Toetatavad tegevused

 • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,

 • elamu kanalisatsioonisüsteemi rajamine,

 • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,

 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Toetatakse tegevusi majapidamistes, mille omanikuks on taotleja, taotleja lähisugulane (vanavanem, vanem, vend, õde, laps või lapselaps) või hõimlane (abikaasa, abikaasa vanem, vend, õde või laps). Tegevusi majapidamistes, kus taotleja on majapidamise valdaja, toetatakse tingimusel, et valduse aluseks on kirjalik leping, mis kehtib vähemalt kolm aastat taotluse esitamise päevast alates.

Korterelamute puhul toetatakse tegevusi juhul, kui vähemalt 50% korterelamus elavatest leibkondadest vastavad taotlejale ja kaastaotlejale esitatud nõuetele.

Taotlus esitatakse iga toetatava valdkonna kohta eraldi.

Taotlejale esitatavad tingimused

 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist Kanepi vallas hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine
 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
 • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
 • Taotluse esitamise päeval peab eelmise hajaasustuse programmist saadud toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimise maksimaalne tähtaeg on 31.10.2024.

Taotlus koosneb järgmistest kohustuslikest dokumentidest:
1)vormikohane taotlusvorm ja projekti eelarve;
2) vormikohane projekti tegevuste kirjeldus sõltuvalt projekti valdkonnast;
3) oma- ja kaasfinantseeringut tõendav vabavormiline garantiikiri;
4) vastavalt projekti tegevustele ehitusluba, ehitusteatis või puurkaevu asukoha kooskõlastus;
5) joogivee kvaliteeti tõendav analüüs, kui projekti eesmärk on hetkel kasutatavast veevarustussüsteemist saadava joogivee kvaliteedi parandamine, veetorustiku rajamine olemasolevast kaevust või sinna pumba paigaldamine või olemasoleva kaevu asemele uue rajamine põhjusel, et olemasoleva kaevu vee kvaliteet ei vasta joogivee nõuetele;
6) kui projekti elluviimist rahastavad lisaks taotlejale ka kaastaotlejad, kaastaotlejatega sõlmitud notariaalne tähtajatu veekasutuskord;
7) kaks võrreldavat hinnapakkumust. Kui võrreldavate hinnapakkumuste esitamine ei ole võimalik, tuleb esitada sellekohased põhjendused ja hinnakalkulatsioonid;
8) notariaalne kokkulepe reaalservituudi seadmiseks, mille kohaselt kinnistu omanik on kohustatud taluma tema kinnistut läbivat veevarustus-, kanalisatsiooni- või autonoomset elektrisüsteemi või juurdepääsuteed, kui rajatav või parendatav juurdepääsutee, veevarustus-, kanalisatsiooni- või autonoomne elektrisüsteem läbib mitut kinnistut;
9) korterelamute puhul teiste korteriomanike kirjalik nõusolek;

10) Rajatava joogivee-, kanalisatsiooni -, elektrisüsteemi või korrastatava tee asendiplaan (näiteks maa-ameti  kaardil).

Taotlused tuleb esitada korrektselt täidetud taotlusvormil koos kõigi nõutud ja vajalike lisadega Kanepi Vallavalitsusele või saates elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna e-maili aadressile hajaasustus@kanepi.ee.

Küsimuste korral ja lisainfo saamiseks palume pöörduda valla arendusspetsialisti Merlika Niidumaa poole, tel 56457546, hajaasustus@kanepi.ee

Hindamine

Kanepi Vallavalitsus on moodustatud hajaasustuse programmi 2024. a taotluste hindamiseks viieliikmelise komisjoni koosseisus:

Merlika Niidumaa, arendusspetsialist– komisjoni esimees

Urmas Kolina, keskkonnaspetsialist – komisjoni liige

Tiia Urm, sotsiaaltöö spetsialist – komisjoni liige

Kaida Vool, finantsosakonna juhataja – komisjoni liige

Mari Mandel-Madise, majandusspetsialist  – komisjoni liige

Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi hinnatakse hindamisjuhendi alusel, võttes arvesse järgmisi kriteeriume:

 • investeeringu vajalikkus ning tegevuste ja kulude põhjendatus,
 • kuni 18-aastaste (k.a) majapidamises elavate isikute arv ning kohaliku omavalitsuse poolt eelistatud sihtrühmadesse kuuluvate majapidamises elavate isikute arv,
 • taotletava toetuse suurus kasusaaja kohta,
 • leibkonna jaoks laheneva kitsaskoha olulisus (lähtudes muuhulgas kohaliku omavalitsuse poolt seatud programmist toetatavate valdkondade prioriteetsusest).

2024. aastal on Kanepi Vallavalitsus seadnud toetuse taotlemisel prioriteetseteks valdkondadeks veesüsteemid ja kanalisatsioonisüsteemid.

Hajaasustuse programmi taotluste hindamisjuhend

Toetuse saajate nimekiri 2023. aastal

Toetuse saajate nimekiri 2022. aastal 

Toetuse saajate nimekiri 2021. aastal 

Toetuse saajate nimekiri 2020. aastal 

Toetuse saajate nimekiri 2019. aastal