Hajaasustuse programm

 
Toetuse saajate nimekiri 2021. aastal

Kanepi Vallavalitsuse 28.05.2021 korralduse nr  229 alusel rahuldada täies mahus hajaasustuse programmist 2021. a rahastatavad projektid ja eraldada toetussumma järgmiselt:

 

taotleja nimi

projekti asukoht ja tegevus

toetuse summa (riik+vald)

taotleja omaosalus

projekti

kogumaksumus

1

Kristo Kärson

Saverna, Suuretamme-2 septiku paigaldus

2026,08

997,92

3024,00

2

Jiri Blažek

Karaski, Kivioru biopuhasti paigaldus

1794,00

 

1794,00

3588,00

3

Martin Kukk

Närapää, Lepsi septiku paigaldus

1508,84

743,16

2252,00

4

Meelis Kuldkepp

Prangli, Kullaaugu puurkaevu rajamine

6311,00

3109,00

9420,00

5

Marcus Jürison

Piigaste, Oja puurkaevu prajamine

4500,00

5430,00

9930,00

6

Marcus Jürison

Piigaste, Oja  septiku paigaldus

2000,00

2440,00

4440,00

7

Kristina Hiir

Heisri, Järve salvkaevu rajamine

3053,40

1526,71

4580,11

8

Mikk Tagel, Kalle Kattel

Karste, Väinola ja Kuusiku puurkaev, pumpla, rauaeraldusseade ja veetrass

10921,00

5379,00

16300,00

9

Siim Rääk

Häätaru, Paju septiku paigaldus

1815,20

894,05

2709,25

10

Tarmo Tagamets

Tiido, Metsavahi biopuhasti paigaldus

3810,00

1878,00

5688,00

11

Eileen Kubpart

Varbuse, Kuma puurkaevu rajamine

4703,40

2316,60

7020,00

12

Lea Niidumaa

Karste, Reinu salvkaevu rajamine

3561,70

1754,40

5316,10

13

Janek Lepik

Karilatsi, Männiku puurkaevu rajamine

4703,00

2316,60

7019,60

14

Avo Kõiv

Prangli, Pärdu puurkaevu rajamine

5788,80

2851,20

8640,00

15

Kalmer Kanarik, Helari Kallastu, Tuljo Rebane

Ihamaru, Väike-Männiku, Savisoo ja Rebase puurkaevu rajamine

6500,00

 

4216,00

 

10716,00

16

Karol Bokals

Veski, Ala-Laiva septiku paigaldus

1292,44

636,56

1929,00

Rahuldada osaliselt 2021. aastal hajaasustuse programmist rahastatav projekt ja vähendada toetusvahendite lõppemise tõttu taotletud toetuse suurust 608,95 euro võrra ning eraldada toetus järgmiselt:

17

Erkko Teder, Aadu Siimann

Kooraste, Saaremiku ja Kõosaare puurkaevu ja veetrassi rajamine

4851,06

3338,94

8190,00

Toetusleping Kanepi Vallavalitsuse ja taotleja vahel sõlmitakse 30 tööpäeva jooksul  käesoleva korralduse vastuvõtmisest.

 
 
Kanepi Vallavalitsus on 2021. aastal määranud prioriteetseks toetatavaks valdkonnaks veevarustussüsteemid ja kanalisatsioonisüsteemid.
Toetuse maksimaalne summa on 6500€ majapidamise kohta, taotluse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 67%, omafinantseering 33%.

Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja.

Toetatavad tegevused

 • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,

 • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,

 • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,

 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Taotlejale esitatavad tingimused

 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist Kanepi vallas hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine
 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
 • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
 • Taotluse esitamise päeval peab eelmise hajaasustuse programmist saadud toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimise maksimaalne kestus on 15 kuud.
 • Toetust on võimalik taotleda kohalikust omavalitsusest

Taotlus koosneb järgmistest kohustuslikest dokumentidest:
1)vormikohane taotlusvorm ja projekti eelarve;
2) vormikohane projekti tegevuste kirjeldus sõltuvalt projekti valdkonnast;
3) oma- ja kaasfinantseeringut tõendav vabavormiline garantiikiri;
4) vastavalt projekti tegevustele ehitusluba, ehitusteatis või § 6 lõikes 6 nimetatud keskkonnaministri 9. juuli 2015. a määruse nr 43 § 3 kohane kooskõlastus;
5) veevarustussüsteemide valdkonna projekti puhul joogivee kvaliteeti tõendav analüüs ulatuses, mida peab vajalikuks Terviseamet, kui projekti eesmärk on hetkel kasutatavast veevarustussüsteemist saadava joogivee kvaliteedi
parandamine, veetorustiku rajamine olemasolevast kaevust või sinna pumba paigaldamine või olemasoleva kaevu asemele uue rajamine põhjusel, et olemasoleva kaevu vee kvaliteet ei vasta joogivee nõuetele;
6) veevarustussüsteemide valdkonna projekti korral, kui projekti elluviimist rahastavad lisaks taotlejale ka kaastaotlejad, kaastaotlejatega sõlmitud notariaalne tähtajatu veekasutuskord;
7) kaks võrreldavat hinnapakkumust. Kui võrreldavate hinnapakkumuste esitamine ei ole võimalik, tuleb esitada sellekohased põhjendused ja hinnakalkulatsioonid;
8) notariaalne kokkulepe reaalservituudi seadmiseks, mille kohaselt kinnistu omanik on kohustatud taluma tema kinnistut läbivat veevarustus-, kanalisatsiooni- või autonoomset elektrisüsteemi või juurdepääsuteed, kui
rajatav või parendatav juurdepääsutee, veevarustus-, kanalisatsiooni- või autonoomne elektrisüsteem läbib mitut kinnistut;
9) korterelamute puhul teiste korteriomanike kirjalik nõusolek.

Taotlus esitatakse iga toetatava valdkonna kohta eraldi.

Taotlused tuleb esitada korrektselt täidetud taotlusvormil koos kõigi nõutud ja vajalike lisadega Kanepi Vallavalitsusele või saates elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna e-maili aadressile hajaasustus@kanepi.ee.

Küsimuste korral ja lisainfo saamiseks palume pöörduda: valla arendusnõunik Merlika Niidumaa, tel 56457546, hajaasustus@kanepi.ee

Hindamine

Kanepi Vallavalitsuse 11.02.2021 korraldusega nr 68 on moodustatud hajaasustuse 2021. a programmi taotluste hindamiseks viieliikmeline komisjon koosseisus:

Merlika Niidumaa – komisjoni esimees

Urmas Kolina – komisjoni liige

Riina Marran – komisjoni liige

Ülar Kõrge – komisjoni liige

Peep Potter – komisjoni liige

Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi hinnatakse hindamisjuhendi alusel, võttes arvesse järgmisi kriteeriume:

 • investeeringu vajalikkus ning tegevuste ja kulude põhjendatus,
 • kuni 18-aastaste (k.a) majapidamises elavate isikute arv ning kohaliku omavalitsuse poolt eelistatud sihtrühmadesse kuuluvate majapidamises elavate isikute arv,
 • taotletava toetuse suurus kasusaaja kohta,
 • leibkonna jaoks laheneva kitsaskoha olulisus (lähtudes muuhulgas kohaliku omavalitsuse poolt seatud programmist toetatavate valdkondade prioriteetsusest).

Hajaasustuse programmi taotluste hindamisjuhend

 

Kokkuvõte 2020. aasta hajaasustuse programmist
Hajaasustuse programmi 2020. aasta taotlusvoorus laekus tähtajaliselt 58 taotlust. Veesüsteemide valkonna projekte laekus 31, kanalisatsioonisüsteemide projekte 25 ja teede valdkonna projekte 2. Hindamistulemuste alusel moodustunud pingereas sai täielikult või osaliselt toetust kokku 25 projekti. Toetuste kogumaht oli 2020. aastal 88 583,30 eurot. 

Toetuse saajate nimekiri 2020. a

2020. aastal oli  prioriteetseks toetatavaks valdkonnaks kehtestatud veevarustussüsteemid.

Toetuse saajate nimekiri 2019. aastal