Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetuse taotlusvoor on avatud 7. märtsist – 7. aprillini

Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede on välja töötatud ning viiakse ellu koostöös Rahandusministeeriumi ja Kagu-Eesti kohalike omavalitsustega. Kohaliku omavalitsuse ülesanne on eelkõige toetuse andmise korraldamine kohaliku omavalitsuse piires.

Toetuse andmise eesmärk on parandada Kanepi vallas elavate ja Kagu-Eesti piirkonna ettevõtetes töötavate spetsialistide elamistingimusi, aidates seeläbi kaasa piirkonna majandusarenguks oluliste spetsialistide jäämisele ja tulemisele piirkonda. Programmist toetatakse spetsialistide eluaseme soetamist ja renoveerimist.

Kanepi Vallavalitsus võtab vastu taotlusi Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete renoveerimiseks või ostmiseks ajavahemikul  07.03 - 07.04.2022.

2022. aastal saab toetust taotleda nii eluaseme soetamiseks kui ka olemasoleva renoveerimiseks. Meetme raames saab korrastada või soetada Kanepi valla territooriumil asuvat eluruumi. 

Toetuse taotlemiseks tuleb spetsialistil esitada taotlusvorm koos lisadega digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile arendus@kanepi.ee.

 

Toetatavad tegevused:

• eluruumi ostmine;

• eluruumi üldehitustööd, sh ümberehitamine ja laiendamine;

• elektritööd eluruumis ja liitumispunktist majani, elektrivõimsuse tõstmine;

• hoonesiseste tehnosüsteemidega seotud tööd, sh vee- ja kanalisatsioonitööd, küttesüsteemide ja küttekolletega seotud tööd (korteri puhul ainult korterisisesed tööd);

• hooneväliste tehnovõrkudega seotud tööd, sh soojusvarustusega seotud tööd (va korterid).

 

Toetust saab taotleda erasektoris töötav spetsialist, piirkonnas tegutseva äriühingu juhatuse liige või piirkonnas tegutsev füüsilisest isikust ettevõtja kes vastab järgmistele nõuetele: 

• taotlejal on kutsekeskharidus või kõrgharidus;

• taotlejal on töökohale vastav erialane väljaõpe või töökogemus;

• taotlejal on Põlva-, Valga- või Võrumaal (Kagu-Eestis) tegutsevas ettevõttes tööandjaga dokumentaalselt tõendatav tähtajatu töösuhe, ta on äriühingu juhatuse liige või FIE;

• taotleja brutotöötasu on taotluse esitamise seisuga vähemalt 75 % Põlva maakonna keskmisest brutotöötasust. Statistikaameti andmetel on 2021. aasta III kvartali keskmine brutokuupalk Põlva maakonnas 1215 eurot, sellest 75% moodustab ca 912 eurot. Enne taotluse esitamist kontrollige kehtivaid andmeid statistikaametist aadressil https://www.stat.ee/et/avasta-statistikat/piirkonnad/polva-maakond;

• taotlejal puuduvad riiklike maksude võlgnevused;

• taotlejal ei ole võlgnevusi Kanepi valla ees;

• eluruum, millele toetust küsitakse, peab olema taotlemise hetkel ja ka kolm aastat aruande kinnitamise kuupäevast arvates toetuse saaja omandis, tema alaline ja rahvastikuregistrijärgne elukoht.

NB! Meetmest saab toetust küsida ainult äriühingus töötav spetsialist, äriühingu juhatuse liige või füüsilisest isikust ettevõtja. Avalikus sektoris, sihtasutuses ning mittetulundusühingus töötavad spetsialistid nimetatud toetusmeetme alla ei kuulu.

Toetuse suurus ühe spetsialisti eluruumi kohta on minimaalselt 5 000 ja maksimaalselt 10 000 eurot, millest taotleja omafinantseering on 33%. Toetus moodustab kuni 67% projekti abikõlblikest kuludest. Ühele eluruumile antakse toetust üks kord.

 

Taotlusvormid ja täpsem info on leitav siit.

 

Lisainfo:
Merlika Niidumaa
arendusnõunik
tel 56457546
arendus@kanepi.ee