Tänasest saab esitada korteriühistute toetuse taotlusi

Kanepi Vallavalitsus võtab vastu korteriühistute toetuse taotlusi

ajavahemikul  16. mai – 18. juuli 2022.

Taotlus koos lisadega tuleb esitada vallavalitsusele digitaalselt e-posti aadressile arendus@kanepi.ee.

Toetuse eesmärk on kortermajade, selle tehnosüsteemide ja ümbruse korrastamine ning jäätmete liigiti kogumise edendamine ning sellega valla elukeskkonna parandamine ja atraktiivsemaks muutmine.

 

Toetatakse järgmisi tegevusi:

1) jäätmemaja ehitamine arvestusega, et jäätmemaja mahutab vähemalt segaolmejäätmete, paberi ja kartongi, biojäätmete ning pakendite mahuti;

2) kortermaja parkimisplatsi korrastamine või parkla ehitamine või laiendamine;

3) kortermaja puukuuri ehitamine;

4) üldkasutatavate korstnate korrastamine või uute ehitus ja/või kehtivate nõuetega vastavusse viimine;

5) üldkasutatavate elektrisüsteemide korrastamine ja/või kehtivate nõuetega vastavusse viimine;

6) kinnistul asuvate vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitamine ja/või korrastamine;

7) kortermaja katusekatte vahetus;

8) üldkasutatavate trepikodade ehitamine ja/või korrastamine;

9) ventilatsiooni süsteemide korrastamine;

10) mänguväljakute rajamine;

11) hoone ja selle konstruktsioonide või tehnosüsteemide ekspertiiside teostamine.

 

Toetust saab taotleda Kanepi vallas asuv kolme või enama korteriga korteriühistu. Toetust on võimalik taotleda kortermajadel, mis on ehitatud enne 01.01.2003.

 

Toetuse taotlemiseks tuleb esitada:

1) taotlusvorm

2) korteriomanike häälteenamusega tehtud otsus toetuse taotlemiseks;

3) vähemalt kolmelt ettevõtjalt võetud hinnapakkumus toetatava tegevuse kohta;

4) maa omaniku nõusolek, kui tegevus on kavandatud võõrale maale;

5) garantiikiri omaosaluse katmise kohta (korterelamu seadusliku esindaja allkirjaga);

6) vajadusel joonised, fotod või illustratiivsed vaated;

7) vajadusel kavandatava tegevuse ehitusteatis või ehitusluba (võib esitada peale toetuse andmise otsuse tegemist).

 

Toetuse suurus on kuni 40% kavandatud tööde kogumaksumusest kuid mitte rohkem kui 4000 eurot.

 

Taotlusvormid ja lisainfo on kättesaadavad siit.

 

Kokkuvõte korteriühistute toetuse kasutamisest eelnevatel aastatel

Eelmisel aastal toetas Kanepi vald seitset korteriühistut kokku 15 000 euroga. Korteriühistud on jätkuvalt aktiivsed oma majade renoveerimisel ja elukeskkonna parandamisel. 2021. aastal esitas taotluse 7 ühistut. Viies majas renoveeriti trepikodasid, vahetati trepikodade aknaid või välisuksi ja remonditi välistreppe. Kahe projekti puhul ehitati majades välja uus elektrisüsteem.

2020. aasta voorus laekus 17 taotlust. Ka siis oli enim probleemiks majade amortiseerunud elektrisüsteem, trepikodade lagunenud uksed ja aknad. Mitmes majas sooviti renoveerida trepikodasid ja välja vahetada keldri aknaid. Suurema eelarvega projektidest oli esitatud kaks katuse vahetuse projekti, katlasüsteemi vahetuse projekt ja kaks taotlust kortermaja parkla laienduseks.  Probleeme oli ka kuivanud puudega, lagunenud korstnate ja pudenevate seinapaneelidega. 2020. aasta toetuse eelarve oli 10 000 eurot ja sellest jätkus viie projekti toetamiseks. Toetust saanud korteriühistute nimed, tehtud tööd ja toetussummad on üleval valla kodulehel https://kanepi.kovtp.ee/korteriuhistute-toetus.  

 

Lisainfo
arendusnõunik
Merlika Niidumaa
tel 56457546
e-mail arendus@kanepi.ee.