Komisjoni ettepanekul otsustas Kanepi vallavalitsus 29.05.2021. korraldusega nr 230 toetada 2021. aasta korteriühistute toetusprogrammist järgmisi projekte:

 

Taotleja nimi ja asukoht

Projekti nimi

Otsustatud toetuse summa, eurot

1

KÜ Kooli 6, Kanepi alevik

Trepikodade renoveerimistööd (välisuste vahetus, uute välistreppide ehitus)

2028,00

2

KÜ MAIROS, Pärna 9, Krootuse  küla

Treppide ehitus, välisuste vahetus, keldriuste vahetus, trepikodade esikute krohvimine ja värvimine.

4000,00

3

KÜ Aiaste maja nr 2,  Aiaste küla

Korstnaotste remont

720,00

4

KÜ Kanepi Kooli 6 a, Kanepi alevik

Tuletõkkeuste paigadamine

800,00

5

KÜ Pargitee, Pargi 10, Krootuse küla

Trepikodade koridori akende vahetus

2117,86

6

KÜ Savikoja 9, Magari küla

Elektrisüsteemi renoveerimine

4000,00

Eelarve vahendite otsalõppemise tõttu otsustati määrata osaline toetus järgmiselt:

7

KÜ Turu 4, Kanepi alevik

Elektrisüsteemi renoveerimine

1334,14

Toetusleping Kanepi Vallavalitsuse ja taotleja vahel sõlmitakse hiljemalt kahe kuu jooksul käesoleva korralduse vastuvõtmisest.

2021. aastal on korteriühistute toetusfondi eelarve 15 000 eurot.

 

Kanepi Vallavalitsuse korteriühistute toetuse taotlusvoor toimus ajavahemikul  01. märts – 30. aprill 2021. 

Taotlus koos lisadega tuleb esitada vallavalitsusele paberkandjal või digitaalselt e-posti aadressile arendus@kanepi.ee.

Toetuse eesmärk on kortermajade, selle tehnosüsteemide ja ümbruse korrastamine ning jäätmete liigiti kogumise edendamine ning sellega valla elukeskkonna parandamine ja atraktiivsemaks muutmine.

Toetatavad tegevused on:

1) jäätmemaja ehitamine arvestusega, et jäätmemaja mahutab vähemalt segaolmejäätmete, paberi ja kartongi, biojäätmete ning pakendite mahuti;

2) kortermaja parkimisplatsi korrastamine või parkla ehitamine või laiendamine;

3) kortermaja puukuuri ehitamine;

4) üldkasutatavate korstnate korrastamine või uute ehitus ja/või kehtivate nõuetega vastavusse viimine;

5) üldkasutatavate elektrisüsteemide korrastamine ja/või kehtivate nõuetega vastavusse viimine;

6) kinnistul asuvate vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitamine ja/või korrastamine;

7) kortermaja katusekatte vahetus;

8) üldkasutatavate trepikodade ehitamine ja/või korrastamine;

9) ventilatsiooni süsteemide korrastamine;

10) mänguväljakute rajamine;

11) hoone ja selle konstruktsioonide või tehnosüsteemide ekspertiiside teostamine.

Toetuse taotlejaks võib olla Kanepi valla kolme või enama korteriomandiga korteriühistu. Toetust on võimalik taotleda kortermajadel, mis on ehitatud enne 01.01.2003.

Toetuse taotleja esitab Kanepi Vallavalitsusele vormikohase taotluse koos järgnevate dokumentidega:

1) korteriomanike häälteenamusega tehtud otsus toetuse taotlemiseks;

2) vähemalt kolmelt ettevõtjalt võetud hinnapakkumus toetatava tegevuse kohta;

3) maa omaniku nõusolek, kui tegevus on kavandatud võõrale maale;

4) garantiikiri korterelamu seadusliku esindaja allkirjaga omaosaluse katmise kohta;

5) vajadusel joonised, fotod või illustratiivsed vaated;

6) vajadusel kavandatava tegevuse ehitusteatis või ehitusluba, võib esitada peale toetuse andmise otsuse tegemist.

Toetuse suurus on kuni 40% kavandatud ehitise või rajatise kogumaksumusest kuid mitte rohkem kui 4000 eurot.

Taotlusvorm

Aruande vorm

Kanepi Vallavolikogu 19.09.2019 määrus nr 10 "Korteriühistute toetamise kord"

 

Lisainfo Kanepi valla arendusnõunik Merlika Niidumaa, tel 56457546, e-mail arendus@kanepi.ee

 

Kokkuvõte korteriühistute toetuse taotlusvoorust 2020. aastal

Korteriühistute toetuse taotlusvooru laekus sel aastal 17 taotlust. Piirkonniti jagunesid taotlused järgmiselt: endise Kanepi valla piirkonnast 6, endise Valgjärve valla piirkonnast 8 ja endise Kõlleste valla piirkonnast 3 taotlust. Toetust oli taotletud erinevatele  töödele kortermajades. Enim oli probleemiks amortiseerunud elektrisüsteem, trepikodade lagunenud uksed ja aknad. Mitmes majas sooviti renoveerida trepikodasid ja välja vahetada keldri aknaid. Suurema eelarvega projektidest oli esitatud kaks katuse vahetuse projekti, katlasüsteemi vahetuse projekt ja kaks taotlust kortermaja parkla laienduseks.  Probleeme oli ka kuivanud puudega, lagunenud korstnate ja pudenevate seinapaneelidega.

Korteriühistute toetusprogramm on algatatud eelmise aasta septembris, kui Kanepi Vallavolikogu kinnitas korteriühistute toetamise korra.  Taotlusvooru kuulutasime välja esimest korda selle aasta mais-juunis. Huvi toetuse taotlemise vastu oli väga suur ja vajadus toetuse järele on ilmselge. Külastades komisjoniga kõiki taotlejaid veendusime, et kõik taotlused olid põhjendatud ja majade üldkasutatavate osade remondivajadus on suur. Paljud korteriühistud on suutnud juba koguda arvestatava remondifondi ja planeerivad suuremaid remonditöid ette võtta.

2020. aastal oli korteriühistute toetusfondi eelarve 10 000 eurot. Taotlusi laekus 46726 euro eest.  Kuna eelarve oli väike aga abivajadus suur, oli otsust toetuse andmise ja mitteandmise kohta päris raske langetada. Kõikidel toetuse saajatel vähendati toetuse summat.  Komisjoni ettepanekul otsustas vallavalitsus (Kanepi Vallavalitsuse 06.07.2020 korraldus nr 201) toetada järgmisi projekte:

 

Taotleja nimi ja asukoht

Projekti nimi

Otsustatud toetuse summa, eurot

1

KÜ Järve tee 5, Valgjärve küla

I sektsiooni väliskoridori osa renoveerimine

500.-

2

KÜ Weizenbergi 61, Kanepi alevik

Katuse vahetus ja korstna ladumine

2000.-

3

KÜ KIVAT, Pärna 2,  Krootuse küla

Pärna  tn 2 majaesise tee ja parkimisala laiendus

2500.-

4

KÜ Valgemjärve Neli, Valgjärve küla

Küttesüsteemi vahetus

2000.-

5

KÜ Saverna 4, Saverna küla

Trepikoja uste ja akende vahetus

3000.-