Kanepi valla üldplaneeringu avalik väljapanek

Kanepi Vallavalitsus annab teada, et Kanepi Vallavolikogu on 16.06.2022.a otsusega nr 1-3/19  vastu võtnud Kanepi valla üldplaneeringu, tunnistanud nõuetele vastavaks keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande ning suunanud üldplaneeringu avalikule väljapanekule vastavalt planeerimisseaduse § 87 lg-le 1.

Kanepi valla üldplaneeringu avalik väljapanek toimub 8.08.2022–6.09.2022.

Planeeringu materjalidega on võimalik avaliku väljapaneku ajal tutvuda Kanepi valla kodulehel.

Lisaks on planeeringuga võimalik tutvuda tööaegadel:

  • Kanepi Vallavalitsuses, Turu põik 1, Kanepi alevik, Kanepi vald
  • Saverna Rahvaraamatukogus, Kooli tee 5, Saverna küla, Kanepi vald
  • Põlgaste raamatukogu-külakeskuses, Saia tee 2, Põlgaste küla, Kanepi vald

Planeeringulahenduse kohta saab avaliku väljapaneku jooksul esitada kirjalikult ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi: kadri.kaska@kanepi.ee või Turu põik 1, Kanepi alevik, Kanepi vald, 63101.

Kanepi valla üldplaneeringu koostamine ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine algatati Kanepi Vallavolikogu 19.06.2018 otsusega nr 1-3/2018/14. Üldplaneering koostatakse kogu valla territooriumile. Kanepi valla üldplaneeringu eesmärgiks on planeerimisseaduse § 75 toodud ülesannete lahendamine. Planeeringuga määratakse ruumilise arengu põhimõtted ja tingimused, mis vastavad valla sotsiaalmajanduslikele, kultuurilistele ja looduskeskkondlikele arenguvajadustele ja -suundumustele. Üldplaneeringu eesmärgiks on tagada elukvaliteet kahaneva rahvaarvu juures ning toetada valla keskuse jätkuvat mitmekülgset arengut. Üldplaneeringuga ei kavandata olulisi muudatusi juba väljakujunenud asustusstruktuuris.

Üldplaneeringuga paralleelselt viidi läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), mis tõi välja planeeringu elluviimisega kaasnevaid võimalikke strateegilisi mõjusid ning esitas ettepanekuid planeeringu täiendamiseks. Planeeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju ega riigipiiri ülest keskkonnamõju.

Avaliku väljapaneku järgsete avalike arutelude toimumise ajad annab vallavalitsus teada peale avaliku väljapaneku lõppemist.