Projekteerimistingimuste avatud menetlus

Projekteerimistingimustega antakse ehitusõigus ehitusseadustikus ja valla üldplaneeringus sätestatud juhtudel. Detailplaneeringu kohustuse puudumisel antakse projekteerimistingimused üldjuhul tavamenetlusena. Detailplaneeringu olemasolul või ehituslikult oluliste otsuste puhul korraldatakse projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetlus.

Ehitusseadustiku § 31 lg 1 kohaselt on kohaliku omavalitsuse pädevuses otsustada, kas projekteerimistingimuste andmise menetlus korraldatakse avatud menetlusena.

Avatud menetlus viiakse läbi haldusmenetluse seaduse 3. peatüki ja ehitusseadustiku 3. peatüki alusel. Avatud menetluses antavate projekteerimistingimuste eelnõu avalikustatakse valla kodulehel. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta.

Põlgaste külas Roosi tee 32 maaüksustele rajatavatava biogaasijaama projekteerimistingimuste avatud menetlus

Kanepi Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel biogaasijaama rajamiseks. Biogaasijaama kavandatakse Kanepi vallas Põlgaste külas Roosi tee 32 (28501:001:0573) maaüksusele. Vallavalitsuse hinnangul ei ole ehitusõiguse määramiseks uue detailplaneeringu koostamine otstarbekas ega vajalik, kuna eesmärki on võimalik saavutada projekteerimistingimustega. Detailplaneeringu koostamisega kaasneks käesoleval juhul tarbetu ajakulu, sest kõik eeldused projekteerimistingimuste alusel projekteerimiseks ja püstitamiseks on olemas.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 12. maist 26. maini 2023 Kanepi valla veebilehel. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid aadressil vald@kanepi.ee. Kirjalike ettepanekute ja põhjendatud vastuväidete esitamise tähtaeg on 25.05.2023. Avalikku istungit ei korraldata, kui tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitatud ja menetlusosalised on loobunud asja arutamisest avalikul istungil.

Projekteerimistingimuste eelnõu on avaliku väljapaneku ajal kättesaadav Kanepi valla veebilehel. Täiendav info ja küsimused: ehitusspetsialist Peep Potter (peep.potter@kanepi, 55605720).

Menetlusega seotud dokumendid:

Kaska-Luiga talu biogaasijaam- eelprojekt;

Kanepi Vallavalitsuse korralduse „Avatud menetlusega projekteerimistingimuste väljastamine" eelnõu;

Keskkonnaameti 09.03.2023 kiri „Arvamus Põlgaste küla biogaasijaama projekteerimistingimuste kohta".