Veemajandust korraldab

Võru Vesi AS
Ringtee 10, Võru
Telefon: (+372) 782 8334
voru.vesi@voruvesi.ee

Teadmiseks veekasutajale

Kanepi Vallavolikogu 20.11.18 otsusega nr 28 määrati alates 01.01.19 Kanepi vallas Saverna, Maaritsa, Valgjärve, Krootuse ja Ihamaru külades vee-ettevõtjaks ja ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniteenuse osutajaks AS Võru Vesi.

Vee-ettevõtja määramine ja tema tegevuspiirkonna kehtestamine

Kanepi Vallavolikogu 20.12.2016 otsusega nr 48 määrati alates 01.01.2017 Kanepi vallas Kanepi alevikus, Hurmi, Kaagvere, Magari, Põlgaste ja Soodoma külades vee-ettevõtjaks ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni omanik AS Võru Vesi, registrikood 10004973, aadress Ringtee 10, Võru linn, Võru maakond, 65620.

Kanepi Vallavolikogu 20.12.2016 otsus nr 48

AS Võru Vesi hinnad alates 01.01.2024
 
Alates 01.01.24 hakkab kehtima AS Võru Vesi teeninduspiirkondades (Kanepi alevikus, Hurmi, Kaagvere, Magari, Põlgaste, Soodoma, Saverna, Maaritsa, Valgjärve, Krootuse ja Ihamaru külades) järgmine hind:
 
Tasu vee eest 1,69 eur/m³ (koos käibemaksuga).
 
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 2,72 eur/m³ (koos käibemaksuga)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kanepi Vallavalitsus on algatanud 15.08.23 toimunud istungil Kanepi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2030 muutmise. ÜVK arendamise kava muutmise eesmärk on olemasolev kava üle vaadata, kaasajastada  ja viia muutunud seadusandlusega kooskõlla. Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava koostatakse vähemalt 12 aastaks.  

 

Kanepi valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni (ÜVK) arendamise kava aastateks 2024-2035 avalik väljapanek toimub 10. aprillist kuni 24. aprillini 2024

ÜVK arendamise kava on koostatud koostöös AS-ga Võru Vesi. Kava koostamisel oli konsultandiks Keskkonnaprojekt OÜ.

Arendamise kava ülesanne on piiritleda ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga kaetud ala ulatus, anda hinnang ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamise ja rekonstrueerimise maksumuste kohta, näidata üldistes huvides kasutatavad ja tulekustutusvee võtmise kohad ja teised avalikud veevõtukohad. Arendamise kava koosneb sissejuhatusest, olemasolevate süsteemide hetkeolukorda analüüsivast osast, investeeringuprojektide kirjeldusest ja finantsanalüüsist.

Ühisveevärgi ja- kanalisatsiooni seaduse § 15 lg 7 kohaselt on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koosseisus olevad skeemid  piiratud juurdepääsuga teave avaliku teabe seaduse § 35 lõike 1 punkti 181 tähenduses. Nimetatud skeemidele kehtib juurdepääsupiirang 50 aastat alates skeemide koostamisest. Seega ei ole võimalik Kanepi valla veebilehel ÜVK arendamise kava kaardimaterjali avalikustada. Põhjendatud vajaduse korral on võimalik kaardimaterjaliga tutvuda Kanepi Vallamajas. Palume selles eelnevalt kokku leppida edastades vastava soovi koos põhjendusega aadressil vald@kanepi.ee.

ÜVK arendamise kava avalik arutelu toimub 29. aprillil kell 17.00 Kanepi Vallavalitsuse hoones asuvas saalis (II korrus), Turu põik 1, Kanepi alevik.

Otseülekannet saab jälgida SIIN.

Ettepanekuid ÜVK arendamise kava  eelnõu kohta saab esitada avaliku väljapaneku kestel kirjalikult Kanepi Vallavalitsusele e-posti aadressil vald@kanepi.ee.

 

Dokumendid:

Lisa 2. Tarbimiste prognoosid
Lisa 4. Finantsanalüüsi lisad
ÜVK seletuskiri

 

 

Lisainfo:
Merlika Niidumaa
arendusspetsialist
merlika.niidumaa@kanepi.ee
tel 56457546