Korteriühistud said toetust taotleda 3. aprillist – 5. juunini 2023.

 

Toetuse saajad 2023. aastal 

13. juunil 2023 toimunud istungil otsustas Kanepi Vallavalitsus eraldada toetust järgmistele korteriühistutele:

 

 

Taotleja nimi ja asukoht

Projekti nimi

Otsustatud toetuse

summa, eurot

1.1

KÜ Turu 8, Kanepi alevik

registrikood 80275426

Turu tn 8 maja püstakute vee- ja kanalisatsioonitorude vahetus.

4000,00

1.2

KÜ Sireli, Ihamaru küla,

registrikood 80455890

12 korteriga elumaja katuse vahetus.

4000,00

1.3

KÜ Weizenbergi 16, Kanepi alevik,

registrikood  80477443

Kinnistul asuvate vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitamine.

1032,00

1.4

KÜ Pärna 4, Krootuse küla,

registrikood 80084206

Elamu Pärna tee 4 tehnosüsteemide rekonstrueerimine (majasisene vee, -kanalisatsiooni- ja küttesüsteem).

4000,00

 

Toetusleping Kanepi Vallavalitsuse ja taotleja vahel sõlmitakse hiljemalt kahe kuu jooksul käesoleva korralduse vastuvõtmisest.

 

Taotlus koos lisadega tuleb esitada vallavalitsusele digitaalselt e-posti aadressile arendus@kanepi.ee  

Toetuse eesmärk on kortermajade, selle tehnosüsteemide ja ümbruse korrastamine ning jäätmete liigiti kogumise edendamine ning sellega valla elukeskkonna parandamine ja atraktiivsemaks muutmine.

Toetatavad tegevused on:

1) jäätmemaja ehitamine arvestusega, et jäätmemaja mahutab vähemalt segaolmejäätmete, paberi ja kartongi, biojäätmete ning pakendite mahuti;

2) kortermaja parkimisplatsi korrastamine või parkla ehitamine või laiendamine;

3) kortermaja puukuuri ehitamine;

4) üldkasutatavate korstnate korrastamine või uute ehitus ja/või kehtivate nõuetega vastavusse viimine;

5) üldkasutatavate elektrisüsteemide korrastamine ja/või kehtivate nõuetega vastavusse viimine;

6) kinnistul asuvate vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitamine ja/või korrastamine;

7) kortermaja katusekatte vahetus;

8) üldkasutatavate trepikodade ehitamine ja/või korrastamine;

9) ventilatsiooni süsteemide korrastamine;

10) mänguväljakute rajamine;

11) hoone ja selle konstruktsioonide või tehnosüsteemide ekspertiiside teostamine.

Toetuse taotlejaks võib olla Kanepi valla kolme või enama korteriomandiga korteriühistu. Toetust on võimalik taotleda kortermajadel, mis on ehitatud enne 01.01.2003.

Toetuse taotleja esitab Kanepi Vallavalitsusele vormikohase taotluse koos järgnevate dokumentidega:

1) korteriomanike häälteenamusega tehtud otsus toetuse taotlemiseks;

2) vähemalt kolmelt ettevõtjalt võetud hinnapakkumus toetatava tegevuse kohta;

3) maa omaniku nõusolek, kui tegevus on kavandatud võõrale maale;

4) garantiikiri korterelamu seadusliku esindaja allkirjaga omaosaluse katmise kohta;

5) vajadusel joonised, fotod või illustratiivsed vaated;

6) vajadusel kavandatava tegevuse ehitusteatis või ehitusluba, võib esitada peale toetuse andmise otsuse tegemist.

Toetuse suurus on kuni 40% kavandatud ehitise või rajatise kogumaksumusest kuid mitte rohkem kui 4000 eurot.

Taotlusvorm

Aruande vorm

Kanepi Vallavolikogu 19.09.2019 määrus nr 10 "Korteriühistute toetamise kord"

 

Lisainfo Kanepi valla arendusspetsialist Merlika Niidumaa, tel 56457546, e-mail arendus@kanepi.ee

2022. aastal toetatud projektid

2021. aastal toetatud projektid

2020. aastal toetatud projektid