2024 HANKED    
Hanke sisu Tähtaeg Hanke eest vastutav isik

Põlgaste külakeskuse hoone energiatõhusa lahenduse projekteerimis- ja ehitustööde omanikujärelevalve (avaldatud 07.06.2024)

Kanepi Vallavalitsus ootab ettevõtjatelt hinnapakkumusi Põlgaste külakeskuse hoone projekteerimis- ja ehitustööde omanikujärelevalve teostamiseks vastavalt lisatud lähteülesandele ja teostatud riigihankele nr 271112.

Nõuded pakkujale ja pakkumusele:

 • Pakkuja peab olema hanke algatamisele eelneva 36 kuu (kuni pakkumuste esitamise tähtpäevani) jooksul teostanud vähemalt 2 sarnase objekti ehitustööde omanikujärelevalve teenust. Teostatud tööd tuleb lisada eeltäidetud hinnapakkumuse vormile.
 • Pakkujal peab olema kogu lepinguperioodil kaasatud omanikujärelevalve tegija(d), kelle nõuded on leitavad lähteülesande punktist 4.2. Kaasatud spetsialistide info tuleb lisada eeltäidetud hinnapakkumuse vormile.
 • Pakkuja peab tõendama, et juhul kui ta tugineb nõuete täitmisele teise ettevõtte vahenditele,  on ettevõtte nõus, et pakkuja kasutab neid hankelepingu täitmisel. Eeltäidetud kinnitus teise ettevõtja vahenditele tuginemiseks tuleb lisada pakkumusele.

Hankedokumendid:

- Lähteülesanne

- Pakkumuse vorm

- Lepingu projekt

- Teise ettevõtte näitajatele tuginemise kinnitus

Tähtajaks laekunud pakkumuste hindamiskriteeriumiks on madalaim hind, 1 kuu teenuse kohta koos käibemaksuga.

 

Hinnapakkumused esitada e-posti aadressile: Mari.mandel-madise@kanepi.ee.

17.06.2024 kl 12:00

Mari Mandel-Madise

Mari.mandel-madise@kanepi.ee

tel: 5333 5770

Kanepi valla kohalike teede teeäärte niitmine 2024 (avaldatud 29.05.2024)

Kanepi Vallavalitsus ootab ettevõtjatelt hinnapakkumusi Kanepi valla kohalike teede teeäärte niitmiseks vastavalt lisatud lähteülesandele.

Pakkujale esitatavad nõuded:

-  Pakkujal peab olema teenuse teostamiseks vajalikud töö- ja liiklusvahendid, kvalifitseeritud tööjõud ning niitmistöödeks vajalikud seadmed. Pakkuja esitab kinnituse eeltäidetud hinnapakkumuse vormil.

Hankedokumendid:

- lähteülesanne

- hinnapakkumuse vorm

- lepingu projekt

- niidu mahutabel

- niidu joonis osa 1

- niidu joonis osa 2

Tähtajaks laekunud pakkumuste hindamiskriteeriumiks on madalaim hind koos käibemaksuga.

Hinnapakkumused esitada e-posti aadressile: Mari.mandel-madise@kanepi.ee.

 

10.06.2024 kl 15:00

Mari Mandel-Madise

Mari.mandel-madise@kanepi.ee

tel: 5333 5770

Kanepi valla külade tänavate pindamis- ja asfalteerimistööd 2024 (avaldatud 21.05.2024)

Riigihanke viitenumber 279264

10.06.2024 kl 09:00

Mari Mandel-Madise

Mari.mandel-madise@kanepi.ee

tel: 5333 5770

Krootuse garaaži katuse ning piksekaitse ehitus (avaldatud 02.05.2024)

Kanepi Vallavalitsus ootab ettevõtjatelt hinnapakkumusi Kanepi vallas Krootuse külas asuva garaaži katuse ning piksekaitse ehituseks vastavalt lisatud lähteülesandele.

Pakkujale esitatavad nõuded:

-          Pakkuja peab olema registreeritud Äriregistris (Hankija kontrollib nõude täitmise ise Äriregistrist);

-          Pakkujal peab olema hankele eelnenud 3 aasta jooksul teostatud vähemalt 1 sarnane töö sarnases mahus (alates 300m² katuse renoveerimine ja/või ehitus). Pakkuja esitab loetelu teostatud töödest hinnapakkumuse vormil.

-          Pakkumuse esitamise eelduseks on objektiga tutvumine. Objektiga tutvumiseks võtta ühendust Tiit Rammuliga tel: 5295821. Objektiga tutvumise kohta koostatakse kahepoolselt allkirjastatud akt.

Hankedokumendid:

- Lähteülesanne_täiendatud

-Hinnapakkumuse vorm_täiendatud

- Ehituslepingu projekt

- Objekti külastuse akt

NB! Hankija on teinud lähteülesandesse tehtavate tööde nimekirja täienduse: lisandub katuse tuulekastide paigaldus.

Tähtajaks laekunud pakkumuste hindamiskriteeriumiks on madalaim hind koos käibemaksuga.

Hinnapakkumused koos kahepoolselt allkirjastatud objekti külastuse aktiga esitada e-posti aadressile: Mari.mandel-madise@kanepi.ee.

 20.05.2024

kl 15:00

Mari Mandel-Madise

Mari.mandel-madise@kanepi.ee

tel: 5333 5770

Kanepi valla kohalike kruusateede tolmutõrje 2024 (avaldatud 02.04.2024)

Kanepi Vallavalitsus ootab ettevõtjatelt hinnapakkumusi Kanepi valla kohalike kruusateede tolmutõrje teostamiseks 2024. aastal

 

Pakkujale esitatavad nõuded:

1. Pakkuja peab omama teenuse teostamiseks vajalikke töö- ja liiklusvahendeid, kvalifitseeritud tööjõudu ning hooldustöödeks vajalikke seadmeid. Pakkuja esitab vastava kinnituse pakkumuse vormil.

2. Pakkujal peab olema eelnev kogemus sarnaste osutatud teenustööde teostamisest – pakkuja peab olema teostanud vähemalt 2 käesoleva hanke objektiga sarnast teenustööd viimase 3 aasta jooksul (aastatel 2021-2023). Pakkuja esitab ülevaate teostatud töödest pakkumuse vormil.

 

Hanke dokumendid:

- hankedokument

- Lisa - pakkumuse vorm

- lepingu projekt

Tähtajaks laekunud pakkumuste hindamiskriteeriumiks on 1 kilomeetri tolmutõrje teostuse madalaim hind koos käibemaksuga.

Hinnapakkumused esitada e-posti aadressile: Mari.mandel-madise@kanepi.ee

08.04.2024 kl 14:00

Mari Mandel-Madise

Mari.mandel-madise@kanepi.ee

tel: 5333 5770

Põlgaste külakeskuse hoone energiatõhusa lahenduse projekteerimis- ja ehitustööd (avaldatud 08.03.2024)

Riigihanke viitenumber 271112

Tegemist on konkurentsipõhise läbirääkimistega hankemenetlusega, mis on mitmeetapiline. Esimene etapp on taotluse esitamine, mille tähtaeg on 27.03.2024 kl 09:00. Pakkumuste esitamise tähtaeg saadetakse kvalifitseeritud taotlejatele peale esimese etapi lõppu.

NB! Hankija on muutnud hankelepingu projekti p.9.1 ja võtnud välja garantiiaja tagatise.

Taotluste

esitamise tähtaeg 27.03.2024 kl 09:00

NB! uus taotluse esitamise tähtaeg on 04.04.2024 kl 09:00

Mari Mandel-Madise

Mari.mandel-madise@kanepi.ee

tel: 5333 5770

Kanepi valla kolme multifunktsionaalse spordiväljaku projekteerimine (avaldatud 04.01.2024)

Kanepi Vallavalitsus ootab ettevõtjatelt hinnapakkumusi Kanepi vallas 3 multifunktsionaalse mänguväljaku projekteerimiseks.

 

Pakkujale esitatavad nõuded:

 • Pakkuja peab olema teostanud hanke algatamisele eelneva 36 kuu jooksul vähemalt 2 hanke objektiga sarnast (multifunktsionaalne spordiväljak) projekteerimistööd (tuua välja hinnapakkumuse vormil).

Hanke dokumendid:

- lähteülesanne

- hinnapakkumuse vorm

Tähtajaks laekunud pakkumuste hindamiskriteeriumiks on madalaim hind.

Hinnapakkumused esitada e-posti aadressile: Mari.mandel-madise@kanepi.ee

15.01.2024

 kl 12:00

Mari Mandel-Madise

Mari.mandel-madise@kanepi.ee

tel: 5333 5770

2023 HANKED    
Hanke sisu Tähtaeg Hanke eest vastutav isik

Kanepi vallamaja elektritööd (avaldatud 29.09.2023)

Riigihanke viitenumber 270025

06.10.2023 kl 09:00

NB! uus tähtaeg 13.10.2023 kl 09:00

Mari Mandel-Madise

Mari.mandel-madise@kanepi.ee

tel: 5333 5770

Kanepi valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2030 muutmine (avaldatud 12.09.2023)

Kanepi Vallavalitsus ootab ettevõtjatelt hinnapakkumusi eesmärgiga üle vaadata, kaasajastada  ja viia kehtiva seadusandlusega kooskõlla olemasolev Kanepi valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava 2019-2030.

Pakkujale esitatavad nõuded:

Pakkuja peab olema teostanud hanke algatamisele eelneva 4 aasta jooksul vähemalt 2 hanke objektile sarnase arengukava (ÜVK) koostamise või kaasajastamise/muutmise (tuua välja hinnapakkumuse vormil)

Hanke dokumendid:

- lähteülesanne

- hinnapakkumuse vorm

 

Tähtajaks laekunud pakkumuste hindamiskriteeriumiks on madalaim hind.

Hinnapakkumused esitada e-posti aadressile: Mari.mandel-madise@kanepi.ee

25.09.2023 kl 10:00

Mari Mandel-Madise

Mari.mandel-madise@kanepi.ee

tel: 5333 5770

Kanepi valla lehe Kanepi Teataja küljendus- ja trükiteenuse tellimine perioodiks 01.10.2023-31.12.2026 (avaldatud 02.08.2023)

Kanepi Vallavalitsus ootab ettevõtjatelt hinnapakkumusi Kanepi valla lehe Kanepi Teataja küljendus- ja trükiteenuse tellimiseks vastavalt lisatud lähteülesandele.

Hange on jaotatud osadeks. Pakkuja võib teha pakkumuse ühele või mõlemale osale.

Pakkujale esitatavad nõuded ja hindamiskriteeriumid:

OSA 1 - küljendusteenus

- Pakkuja võib olla nii füüsilisest kui juriidilisest isikust ettevõtja;

- Pakkujal või pakkuja hankelepingu täitmisel rakendataval töötajal peab olema varasem kogemus küljendajana/kujundajana viimase kolme aasta  jooksul ( (kuni pakkumuste esitamise tähtpäevani). Pakkuja esitab teostatud tööde loetelu (nõue – vähemalt 1 tehtud töö) hinnapakkumuse vormil toodud tabelis. Juhul, kui pakkuja viitab hankelepingu täitmisel rakendatavale töötajale, tuleb pakkujal välja tuua töötaja seos pakkujaga (töötaja töötab pakkuja juures vm) ;

- Pakkuja esitab näite varasemalt tehtud tööst (ei või olla vanem kui 3 aastat arvestades kuni pakkumuse esitamise tähtajani), mis on hindamise aluseks (vt täpsemat selgitust lähteülesande punktis 8.2.)

Hindamine - Pakkumusi hinnatakse majandusliku soodsuse põhimõtte alusel, kasutatakse väärtuspunktide süsteemi järgmiste kriteeriumide ja nendele määratud osakaalude alusel: teenustasu 50%, varasema töö näide 50% 

OSA 2 - trükiteenus

- Pakkujal peab olema eelnev ajalehe trükiteenuse osutamise kogemus hanke tähtajale eelneva 3 aasta jooksul vähemalt 1 töö näitel. Pakkuja esitab ülevaate eelnevast kogemusest teostatud tööde näitel hinnapakkumuse vormil toodud tabelis.

Hindamine - Hindamiskriteeriumiks on madalaim hind koos käibemaksuga

Hanke dokumendid:

Hanke lähteülesanne

Hinnapakkumuse vorm

---------------------------------------------------------------

NB! hankija on täpsustanud lähteülesannet järgnevalt (03.08.2023, muudatused punasega):

p.1.1.2 Kanepi valla lehe tehniline kirjeldus:

7) failid saadetakse trükkijale üks päev enne kandefirmasse saatmist (esmaspäeval) kell 12.00; transport kandefirmasse teisipäeval hiljemalt kell 16.00 (AS Omniva, Pallasti 28, Tallinn; 2030 eksemplari) ja Kanepi Vallavalitsusse (aadressil Turu põik 1, Kanepi alevik, kanepi vald, Põlvamaa; 70 eksemplari) esimesel võimalusel peale ajalehe trüki teostamist.

Lisaks kinnitab hankija, et

 • lähteülesandes p.1.1.2, 3) paber - ajalehepaber 45gr (profile: ISOnewspaper26v4) (LPI: 85) soovib hankija paberit 45g, ja mitte raskemat, kuna raskem paber liigitab ajalehe kande juba teise hinnaklassi.
 • Kasutusel oleva kujunduslahenduse järgi ajalehe küljendamine (Lehe kujundusega saab tutvuda Kanepi valla kodulehel: https://kanepi.kovtp.ee/kanepi-teataja) - allpool tabelis kuu peale klikates avaneb vastav lehenumber,
 • Ajalehe lehed on omavahel kokku volditud, pole klambritega kinni

täiendatud lähteülesanne

ajalehe näidis1

ajalehe näidis2

ajalehe näidis3

ajalehe näidis4

-------------------------------------------------------------

NB! Hankija on täpsustanud lähteülesannet. Trükiteenuse perioodi on lühendatud aasta võrra, uus periood 01.10.2023-31.12.2025 (muudatused 09.08.2023)

Küljendusteenuse periood on 01.10.2023-31.12.2026.

Täiendatud lähteülesanne
Täiendatud hinnapakkumuse vorm

-------------------------------------------------------------

Küsimused hanke sisulise osa kohta palume esitada kirjalikult: Kerli Koor, Kanepi Vallavalitsuse kultuuri ja avalike suhete spetsialist, tel: 553 7576, e-post: kerli.koor@kanepi.ee

Pakkumused esitada e-posti aadressile: Mari.mandel-madise@kanepi.ee

 

28.08.2023

Mari Mandel-Madise

mari.mandel-madise@kanepi.ee

tel: 5333 5770

Saverna Põhikooli hoone katuse ehitustööde omanikujärelevalve (avaldatud 21.07.2023)

Kanepi Vallavalitsus ootab ettevõtjatelt hinnapakkumusi Kanepi vallas, Saverna külas Kooli tee 6/2 asuva Saverna Põhikooli katuse ehitustööde omanikujärelevalve leidmiseks vastavalt lisatud hanke lähteülesandele ja selle lisadele.

Saverna Põhikooli katuse vahetuse projekteerimis- ja ehitustööde riigihanke viitenumber 266269

Pakkujale esitatavad nõuded:

 • Pakkuja peab olema hanke algamisele eelneva 24kuu (kuni pakkumuste esitamise tähtpäevani) jooksul teostanud vähemalt 2 sarnase objekti ehitustööde omanikujärelevalve teenust.

Hanke dokumendid:

- lähteülesanne

- lepingu projekt

- hinnapakkumuse vorm

Tähtajaks laekunud pakkumuste hindamiskriteeriumiks on 1 kuu madalaim hind.

Pakkumused esitada e-posti aadressile: Mari.mandel-madise@kanepi.ee

 

31.07.2023

Mari Mandel-Madise

mari.mandel-madise@kanepi.ee

tel: 5333 5770

Krootuse korstna lammutus (avaldatud 20.07.2023)

Kanepi Vallavalitsus ootab ettevõtjatelt hinnapakkumusi Kanepi vallas, Krootuse külas aadressil Pärna tn. 12 asuva korstna lammutustööd.

Pakkujale esitatavad nõuded:

 • Pakkuja peab olema viimase 3 aasta jooksul teostanud vähemalt 1 hanke objektiga sarnase töö - kõrgtööd - lammutamine. Pakkuja esitab tehtud töö(de) loetelu hinnapakkumuses toodud tabelis.

 Hindamiskriteeriumiks on madalaim hind.

Hanke dokumendid:

- lähteülesanne

NB! hankija on täpsustanud lähteülesannet järgnevalt (muudatused punasega):

p.2.1.Lammutamist tuleb alustada korstna otsast kuni vundamendi aluseni, ohutusreegleid järgides. Vundamenti ennast lammutama ei pea.

p.2.3. 2.3. Lammutusest saadav materjal

- lammutusest saadav materjal nagu betoon, tellised, ehituskivid, lammutuspraht tuleb Tööde teostajal ladustada korrektselt samale kinnistule (hunniku(te)sse).  Käesoleva punktiga muudab hankija lammutusprojekti punkti 3.1

- täiendatud lähteülesanne 20.07.23

- hinnapakkumuse vorm

- lammutusprojekt

- lepingu projekt

Hinnapakkumus tuleb esitada tähtajaks e-postile: mari.mandel-madise@kanepi.ee.

NB! enne pakkumuse esitamist palub hankija pakkujatel kontrollida käesolevat kodulehte, et saada infot võimalikest hanke kohta esitatud küsimustest-vastustest, et vajadusel nendega pakkumuse koostamisel arvestada.

31.07.2023

Mari Mandel-Madise

mari.mandel-madise@kanepi.ee

tel: 5333 5770

Valgjärve külamaja köögimööbli ja tehnika soetamine (avaldatud 19.07.2023)

Kanepi Vallavalitsus ootab ettevõtjatelt hinnapakkumusi Kanepi vallas valmiva Valgjärve külamaja kööbimööbli ja -tehnika soetamiseks.

Pakkujale esitatavad nõuded:

 • Pakkuja peab olema viimase 3 aasta jooksul teostanud vähemalt 1 sarnase töö lähteülesandes toodud tööga samaväärses mahus. Pakkuja esitab tehtud töö(de) loetelu hinnapakkumuses toodud tabelis.

 Hindamiskriteeriumiks on madalaim hind.

 

Hanke dokumendid:

Lähteülesanne

Köögimööbli joonis

Hinnapakkumuse vorm

Lepingu projekt

Hinnapakkumus tuleb esitada tähtajaks e-postile: mari.mandel-madise@kanepi.ee.

NB! enne pakkumuse esitamist palub hankija pakkujatel kontrollida käesolevat kodulehte, et saada infot võimalikest hanke kohta esitatud küsimustest-vastustest, et vajadusel nendega pakkumuse koostamisel arvestada.

24.07.2023

Mari Mandel-Madise

mari.mandel-madise@kanepi.ee

tel: 5333 5770

Saverna Põhikooli hoone katuse projekteerimis- ja ehitustööd (avaldatud 15.06.2023)

Riigihanke viitenumber 266269

 

17.07.2023

kl 09:00

Mari Mandel-Madise

mari.mandel-madise@kanepi.ee

tel: 5333 5770

Krootuse tee rajamine (avaldatud 12.06.2023)

Kanepi Vallavalitsus ootab ettevõtjatelt hinnapakkumusi Krootuse tee rajamiseks lisatud lähteüleandele ja selle lisadele.

Pakkujale esitatavad nõuded:

- Pakkuja peab olema esitanud Majandustegevuste Registrile (MTR) teate tegevusalal „avalikult kasutatavate teede korrashoid".

Hindamise aluseks on rajatava tee kogumaksumus. Hindamiskriteeriumiks on madalaim hind.

Hanke dokumendid:

- lähteülesanne

- hinnapakkumuse vorm

joonis 1

- joonis 2

- lepingu projekt

Hinnapakkumus tuleb esitada tähtajaks e-postile: mari.mandel-madise@kanepi.ee.

26.06.2023

Mari Mandel-Madise

mari.mandel-madise@kanepi.ee

tel: 5333 5770

Krootuse, Põlgaste ja Saverna  külade tänavate pindamine 2023 (avaldatud 08.06.2023)

NB! Hankija on lisanud täpsustuse nr  1 Tehnilise kirjelduse p 5.5 - "Kasutatakse graniitkivikillustikku fraktsiooni 4/8". Palume selle muudatusega hinnapakkumuse koostamisel arvestada (muudetud 13.06.2023).

- täpsustatud tehniline kirjeldus

-----------------------------------------------------

NB! hankija on lisanud täpsutuse nr 2 Tehnilise kirjelduse p 5.6. - "Krootuse külas kooli parkla pinnata 2- kordselt, vastavalt 8/12 ja 4/8 fraktsiooni kasutades". Palume selle muudatusega hinnapakkumuse koostamisel arvestada. (muudetud 14.06.2023)

täpsustatud tehnilise kirjeldus

------------------------------------------------------

Kanepi Vallavalitsus ootab ettevõtjatelt hinnapakkumusi Krootuse, Põlgaste ja Saverna külade tänavate pindamistöödeks vastavalt lisatud lähteüleandele ja selle lisadele.

Pakkujale esitatavad nõuded:

 • Pakkujal peab olema hankele eelneva 2 aasta ( kuni pakkumuse esitamise ajani) jooksul teostatud vähemalt 1 hanke objektiga sarnases mahus ja iseloomuga töö. Pakkuja esitab tehtud töö(de) loetelu hinnapakkumuses toodud tabelis.

Hindamise aluseks on 1m² pindamistööde maksumus. Hindamiskriteeriumiks on madalaim hind.

Hanke dokumendid:

Lähteülesanne

Tehniline kirjeldus

Pindamise objektide nimekiri

Pindamise kaart - Krootuse tänavad

Pindamise kaart - Põlgaste tänavad

Pindamise kaart - Saverna tänavad

Hinnapakkumuse vorm

Lepingu projekt

Hinnapakkumus tuleb esitada tähtajaks e-postile: mari.mandel-madise@kanepi.ee.

18.06.2023

Mari Mandel-Madise

mari.mandel-madise@kanepi.ee

tel: 5333 5770

Valgjärve külamaja raamatukogu mööbli soetamine (avaldatud 07.06.2023)

Ootame ettevõtjatelt hinnapakkumusi vastvalmivasse Valgjärve külamajja raamatukogu mööbli soetamiseks vastavalt lisatud tehnilisele kirjeldusele.

tehniline kirjeldus

Tähtajaks laekunud pakkumuste hindamiskriteeriumiks on madalaim hind.

Hinnapakkumus tuleb esitada tähtajaks e-postile: mari.mandel-madise@kanepi.ee.

15.06.2023

Mari Mandel-Madise

mari.mandel-madise@kanepi.ee

tel: 5333 5770

Saverna tankla tee asfaltkatte remont ja ehitus (avaldatud 02.06.2023)

Riigihanke viitenumber 265764

19.06.2023

kl. 09:00

Mari Mandel-Madise

mari.mandel-madise@kanepi.ee

tel: 5333 5770

Saverna külas Kooli tee 5 asuvate ruumide lasteaiarühmaruumideks ümberehitamise omanikujärelevalve (avaldatud 17.05.2023)

Kanepi vallavalitsus ootab ettevõtjatelt hinnapakkumusi Saverna külas Kooli tee 5 asuvate ruumide lasteaiarühmaruumideks ümberehitamise omanikujärelevalve leidmiseks vastavalt lisatud hanke lähteülesandele ja selle lisadele.

Lasteaia ehituse riigihanke viitenumber 264017

Pakkujale esitatavad nõuded:

 • Pakkuja peab olema hanke algamisele eelneva 24kuu (kuni pakkumuste esitamise tähtpäevani) jooksul teostanud vähemalt 2 sarnase objekti ehitustööde omanikujärelevalve teenust.

Hanke dokumendid:

Lähteülesanne

Taotluse vorm

Lepingu projekt

Tähtajaks laekunud pakkumuste hindamiskriteeriumiks on 1 kuu madalaim hind

Pakkumused esitada e-posti aadressile: Mari.mandel-madise@kanepi.ee

05.06.2023 kl 15:00

Mari Mandel-Madise

mari.mandel-madise@kanepi.ee

tel: 5333 5770

Erastvere madalseiklusraja ehitus (avaldatud 11.05.2023)

Kanepi vallavalitsus ootab ettevõtjatelt hinnapakkumusi Erastvere madalseiklusraja ehituseks Erastvere külakeskuse parki vastavalt lisatud hanke lähteülesandele ja selle lisadele.

Enne pakkumuste esitamist tuleb pakkujal tutvuda objektiga ning vormistada objektiga tutvumise akt. Aja kokku leppimiseks võtta ühendust Mari Mandel-Madise, tel: 5333 5770

Pakkujale esitatavad nõuded:

 • Pakkuja peab viimase 3 aasta jooksul (2020-2022) olema ehitanud vähemalt 1 madalseiklusraja .Pakkuja esitab ülevaate teostatud töödest hinnapakkumuse vormil.

Tähtajaks laekunud pakkumuste hindamiskriteeriumiks on madalaim hind.

Hanke lisad:

Lähteülesanne

Hinnapakkumuse vorm

Joonis

Hankelepingu projekt

Objekti külastuse akt

Pakkumused esitada tähtajaks e-posti aadressile: Mari.mandel-madise@kanepi.ee

31.05.2023

Mari Mandel-Madise

mari.mandel-madise@kanepi.ee

tel: 5333 5770

Kanepi valla teede talihooldus 2023-2025 - Kanepi alevik, osaliselt Piigandi ja Erastvere külad (avaldatud 10.05.2023)

Riigihanke viitenumber  264609

02.06.2023 kl 09:00

Mari Mandel-Madise

mari.mandel-madise@kanepi.ee

tel: 5333 5770

Saverna külas Kooli tee 5 asuvate ruumide lasteaiarühmaruumideks

ümberehitamine (avaldatud 09.05.2023)

Riigihanke viitenumber  264017

29.05.2023

kl 09:00

Mari Mandel-Madise

mari.mandel-madise@kanepi.ee

tel: 5333 5770

Erastvere raamatukogu-külakeskuse saali põranda vahetus (avaldatud 20.04.2023)

Kanepi vallavalitsus ootab ettevõtjatelt hinnapakkumusi Erastvere raamatukogu-külakeskuse saali põranda vahetuse teostamiseks vastavalt lisatud hanke lähteülesandele ja selle lisadele.

Enne pakkumuste esitamist tuleb pakkujal tutvuda objektidega ning vormistada objektiga tutvumise akt. Aja kokku leppimiseks võtta ühendust Peep Potteriga, tel: 5560 5720

Pakkujale esitatavad nõuded:

 • Pakkujal peab olema eelnev kogemus sarnaste osutatud tööde teostamisest – pakkuja peab olema teostanud vähemalt 1 käesoleva hanke objektiga sarnast teenustööd viimase 36 kuu jooksul (aastatel 2020-2022). Pakkuja esitab ülevaate teostatud töödest pakkumuse vormil.

Tähtajaks laekunud pakkumuste hindamiskriteeriumiks on madalaim hind.

Hanke lisad:

 

Lähteülesanne

Erastvere raamatukogu-külakeskuse ruumiplaan

Taotluse vorm

Hinnapakkumuse vorm

Objekti külastuse akt

Lepingu põhi

Pakkumused esitada tähtajaks e-posti aadressile: Mari.mandel-madise@kanepi.ee

08.05.2023

Mari Mandel-Madise

mari.mandel-madise@kanepi.ee

tel: 5333 5770

Kanepi valla kohalike teede teeäärte niitmine 2023 (avaldatud 19.04.2023)

Kanepi vallavalitsus ootab ettevõtjatelt hinnapakkumusi valla teede teeäärte niitmiseks 2023. aastal vastavalt lisatud lähteülesandele ja selle lisadele.

Tähtajaks laekunud pakkumuste hindamiskriteeriumiks on madalaim hind.

 

Hanke dokumendid:

Lähteülesanne

Niidu mahutabel

Osa 1 - niidu joonis

Osa 2 - niidu joonis

Lepingu projekt

Hinnapakkumuse vorm

 

Pakkumused esitada tähtajaks e-posti aadressile: Mari.mandel-madise@kanepi.ee

05.05.2023

Mari Mandel-Madise

mari.mandel-madise@kanepi.ee

tel: 5333 5770

NB! hanke lähteülesannet ja pakkumuste esitamine tähtaega on muudetud! täiendatud dokumendid on üles laetud ja siit ligipääsetavad

Põlgaste külakeskuse aida ja grillmaja katuste vahetus

Kanepi vallavalitsus ootab ettevõtjatelt hinnapakkumust Põlgaste raamatukogu -külakeskuse maakivist aida ning grillmaja katuste vahetuse ehitustöödele vastavalt lisatud lähteülesandele ja selle lisadele.

Enne pakkumuste esitamist tuleb pakkujal tutvuda objektidega ning vormistada objektiga tutvumise akt. Objektiga tutvumiseks võtta ühendust Tiit Rammul'iga, tel: 529 5821.

 

Tähtajaks laekunud pakkumuste hindamiskriteeriumiks on madalaim hind.

Hanke dokumendid:

Lähteülesanne

Lisa 1 - Taotluse vorm

Lisa 2 - Hinnapakkumuse vorm

Lisa 3 - objekti külastuse akt

Lisa 4 - Lepingu projekt

Pakkumused esitada tähtajaks e-posti aadressile: Mari.mandel-madise@kanepi.ee

uus tähtaeg 21.04.2023

14.04.2023 kl 10:00

Mari Mandel-Madise

mari.mandel-madise@kanepi.ee

tel: 5333 5770

Kanepi valla kohalike kruusateede tolmutõrje 2023

Kanepi vallavalitsus ootab ettevõtjatelt hinnapakkumust Kanepi valla kohalike kruusateede tolmutõrje teostamiseks 2023. aastal vastavalt lisatud lähteülesandele ja selle lisadele.

 

Pakkujale esitatavad nõuded:

 • Pakkuja peab omama teenuse teostamiseks vajalikke töö- ja liiklusvahendeid, kvalifitseeritud tööjõudu ning hooldustöödeks vajalikke seadmeid. Pakkuja esitab vastava kinnituse pakkumuse vormil.
 • Pakkujal peab olema eelnev kogemus sarnaste osutatud teenustööde teostamisest – pakkuja peab olema teostanud vähemalt 2 käesoleva hanke objektiga sarnast teenustööd viimase 36 kuu jooksul (aastatel 2020-2022). Pakkuja esitab ülevaate teostatud töödest pakkumuse vormil.

Hindamise aluseks on 1km teelõigu tolmutõrje maksumus. Hindamiskriteeriumiks on madalaim hind.

Kutse hinnapakkumuse esitamiseks

Lisa - pakkumuse vorm

Lepingu projekt

Sisulise küsimuste korral palume pöörduda majandusosakonna juhataja Rain Sangernebo poole rain.sangernebo@kanepi.ee, tel: 503 8082.

 

Pakkumused esitada e-posti aadressile: mari.mandel-madise@kanepi.ee

10.04.2023 kl 10:00

Mari Mandel-Madise

mari.mandel-madise@kanepi.ee

tel: 5333 5770

Kanepi Gümnaasiumi Tehnoklassi seadmete ost

Ootame ettevõtjatelt hinnapakkumusi Tehnoklassi laserlõikuspingi, CNC pingi ning 3d-printeri soetamiseks vastavalt lisatud tehnilisele kirjeldusele. 

Tehniline kirjeldus

Küsimused tehnilise kirjelduse sisu osas palume esitada Urmas Kivirannale: urmaskivirand@hot.ee, tel:  507 9487.

Tähtajaks laekunud pakkumuste hindamiskriteeriumiks on madalaim hind.

Hinnapakkumus tuleb esitada tähtajaks e-postile: mari.mandel-madise@kanepi.ee.

NB! uus tähtaeg 29.03.2023

Mari Mandel-Madise

mari.mandel-madise@kanepi.ee

tel: 5333 5770

Kanepi vallamaja klaasist otsafassaadi vahetus

Kanepi vallavalitsus ootab ettevõtjatelt hinnapakkumusi vallamaja klaasist otsafassaadi vahetuseks vastavalt lisatud hanke lähteülesandele ja selle lisadele.

Enne pakkumuste esitamist tuleb pakkujal tutvuda objektidega ning vormistada objektiga tutvumise akt.

Tähtajaks laekunud pakkumuste hindamiskriteeriumiks on madalaim hind

Hanke lisad:

Lähteülesanne_täiendatud

Lisa 3 - foto olemasolevast otsafassaadist

Lisa 4 - teostatava töö joonis

Lepingu projekt

 

Hinnapakkumus tuleb esitada tähtajaks e-postile: mari.mandel-madise@kanepi.ee

13.02.2023

Mari Mandel-Madise

tel: 5333 5770

mari.mandel-madise@kanepi.ee

Saverna külakeskuse perearstiruumide renoveerimistööd

Kanepi vallavalitsus ootab ettevõtjatelt hinnapakkumusi Saverna külakeskuse perearstiruumide renoveerimistööde teostamiseks vastavalt lisatud hanke lähteülesandele ja selle lisadele.

Enne pakkumuste esitamist tuleb pakkujal tutvuda objektidega ning vormistada objektiga tutvumise akt.

Tähtajaks laekunud pakkumuste hindamiskriteeriumiks on madalaim hind.

Hanke lisad:

Lähteülesanne 

Lisa 2 Hinnapakkumuse vorm

Lisa 3 Asendiplaan

Lisa 4 Lepingu projekt

Lisa 5 fotod:

1. Ruum 1.1.1.2.

2. Ruum 2.1.2.2., 2.3

3. Ruum 3

 

Hinnapakkumus koos Taotlusega tuleb esitada tähtajaks e-postile: mari.mandel-madise@kanepi.ee

17.01.2023 kl 09:00

Mari Mandel-Madise

tel 5333 5770, 797 6312

mari.mandel-madise@kanepi.ee

2022 HANKED    
Hanke sisu Tähtaeg Kontaktisik

 

Generaatori ühendamise valmisoleku loomine Põlgaste Pansionaadi, Krootuse Hooldekodu ja Saverna Hooldekodu hoonetele

Kanepi vallavalitsus ootab ettevõtjatelt hinnapakkumusi valla 3 hooldekodule generaatori ühendamise valmisoleku loomiseks vastavalt lisatud hanke lähteülesandele ja selle lisadele.

Enne pakkumuste esitamist tuleb pakkujal tutvuda objektidega ning vormistada objektiga tutvumise akt.

Tähtajaks laekunud pakkumuste hindamiskriteeriumiks on madalaim hind

Hanke lisad:

Lähteülesanne

Põlgaste joonis

Krootuse joonis

Saverna joonis

Lepingu projekt

Hinnapakkumused koos taotluse ja objekti külastamise aktiga esitada e-postile: mari.mandel-madise@kanepi.ee

27.12.2022 kl 15:00

Mari Mandel-Madise

tel: 5333 5770, 797 6312

mari.mandel-madise@kanepi.ee

Saverna kooli kõrvalhoone projekteerimistööde ekspertiis

Kanepi Vallavalitsus ootab ettevõtjatelt hinnapakkumusi Saverna kooli kõrvalhoone projekteerimistööde ekspertiisi teostamiseks vastavalt lisatud hanke lähteülesandele.

Tähtajaks laekunud pakkumuste hindamiskriteeriumiks on madalaim hind.

Hinnapakkumused koos taotlusega esitada e-postile: mari.mandel-madise@kanepi.ee.

Hanke lisad:

21.12.2022 kl: 11:00

Mari Mandel-Madise

tel 5333 5770, 797 6312

mari.mandel-madise@kanepi.ee

Kanepi valla teede talihooldus 2022-2023

Kanepi Vallavalitsus ootab ettevõtjatelt hinnapakkumusi Kanepi aleviku, osaliselt Piigandi ja Erastvere küla talihooldusele vastavalt lisatud tehnilisele kirjeldusele. Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima tunnihinna alusel.

Pakkumus tuleb esitada e-posti aadressile: vald@kanepi.ee

Hanke tehniline kirjeldus

Kaart 1

Kaart 2

08.11.2022 kell 10.00

Mikk Järv

5170306 

mikk.jarv@kanepi.ee

Kanepi Gümnaasiumile piksekaitsepaigaldise rajamine

Hoonele ehitada III kaitseklassi piksekaitse. Hinnapakkumise koostamisel tuleb lähtuda muuhulgas sellest, et pakkuja peab hinnapakkumises arvestama töö- ja teostusjooniste koostamisega. Enne töödega alustamist tuleb tellija ja Päästeametiga kooskõlastada tööprojekt. Samuti on töö vastuvõtmise eelduseks piksekaitsepaigaldise nõuetekohane mõõdistamine ja kooskõlastamine Päästeametiga. Enne pakkumise esitamist on pakkuja kohustatud kohapeal tutvuma objektiga. Objektiga tutvumine vormistatakse kohapeal vastava aktiga.

Kontaktisikud objektiga tutvumisel:
Urmas Kivirand 5079487
Peep Potter 55605720

 

Dokumendid:
Hinnapäring
Põhiprojekt
Ettekirjutus

Ootame hinnapakkumisi e-posti aadressile vald@kanepi.ee 

08.11.2022 kell 9.00

Peep Potter 

peep.potter@kanepi.ee 

tel 55605720

Kanepi valla teede talihooldus 2022-2025

Viitenumber: 248186

05.09.2022 11:00

Ülar Kõrge

56153009

ylar.korge@kanepi.ee

Kanepi Lasteaia osalise ümberehitamise ehitustööde omanikujärelevalve teenuse osutamine

Hanke eesmärgiks on Kanepi Lasteaia (aadressil Turu 6, Kanepi alevik, Põlvamaa) ruumide ümber- ehitusehitustöödele omanikujärelevalve teenuse osutaja leidmine.

Pakkuja peab olema hanke algamisele eelneva 24 kuu (kuni pakkumuste esitamise tähtpäevani) jooksul täidetud vähemalt 2 sarnase objekti ehitustööde omanikujärelevalve teenust.

Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-postiga aadressile vald@kanepi.ee

Pakkumus peab olema jõus minimaalselt 30 kalendripäeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.

Eduka pakkumuse valiku aluseks on madalaim hind.

Hankija tunnistab kirjaliku otsusega edukaks madalaima hinnaga pakkumuse. Otsusest teavitab hankija kõiki sel hetkel hankemenetluses osalevaid pakkujaid 3 tööpäeva jooksul alates otsuse tegemisest e-posti teel.

Riigihanke "Kanepi Lasteaia osaline ümberehitamine" riigihanke dokumendid

28.07.2022 09.00

 Peep Potter

 55605720

 peep.potter@kanepi.ee

 

Kanepi aleviku Õie ja Apteegi tänavate ehitus

Viitenumber: 252339

19.07.2022 11:00

Ülar Kõrge

56153009

ylar.korge@kanepi.ee

Õie tänava sademeveetrassi projekteerimine ja ehitamine

Viitenumber: 252334

19.07.2022 10:00

Ülar Kõrge

56153009

ylar.korge@kanepi.ee

Kanepi lasteaia osaline ümberehitus

Viitenumber: 251967

15.07.2022 11:00

Ülar Kõrge

56153009

ylar.korge@kanepi.ee

Vallateede teeäärte niitmine 2022. aastal

Kanepi Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi Kanepi valla avalike teede teeäärte niitmise teostamiseks vastavalt tehnilises kirjelduses toodud nõuetele. Tööde eeldatavad mahud on toodud lepingu projektis.

Pakkumus saata e-postile ylar.korge@kanepi.ee

Lisa 1: Hanke tehniline kirjeldus

Lisa 2: Töövõtulepingu projekt

Lisa 3: Tööde mahutabel

10.06.2022 kell 10.00

Ülar Kõrge

56153009

ylar.korge@kanepi.ee

Pakkumuse maksumus tuleb esitada ühikuhinnana EUR/niidukilomeeter. Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima ühikuhinna maksumuse alusel.

Kanepi Vallavalitsus teeb ettepaneku esitada hinnapakkumised allpool loetletud toodete soetamisele:

1. Batuut - tehnilised omadused: maasisene, vandaalikindel, hüppeala läbimõõt vähemalt 120 cm, lastele vanuses 3+; näidis fotol.

2. Karussell - tehnilised omadused: istmetega, läbimõõt vähemalt 150 cm, lastele vanuses 3+;  näidis fotol.

3. Kiik - tehnilised omadused: vähemalt kahene kiigukonstruktsioon, millel onolemas beebiiste ja pesakiik; lastele vanuses 1+;

Kõik tooted peavad olema sertifitseeritud. Hind pakkuda koos transpordi ja paigaldusega, sh vajaliku turvaala rajamisega. Koos pakkumisega esitada pakutava toote kirjeldused koos piltidega või viidata veebilehele, kust info on kättesaadav. Paigaldus Põlvamaal, Kanepi vallas, Krootuse külas.

Hinnapakkumised esitada e-postile ylar.korge@kanepi.ee

10.06.2022 kell 12:00

Ülar Kõrge

56153009

ylar.korge@kanepi.ee

 

Pakkumised vaadatakse läbi ja valitakse sobivad tooted tulenevalt toote omadustest, kasutusvõimalustest ja hinnast. Tellija jätab endale õiguse lükata kõik või osa pakkumisi tagasi või valida erinevatelt pakkujatelt välja erinevad tooted(näiteks ühelt pakkujalt karussell ja teiselt batuut).

Kanepi Vallavalitsus teeb ettepaneku esitada hinnapakkumised varjualuse rajamiseks Erastvere külakeskuse juurde.

Varjualuse tehnilised nõuded: postvundamendil lahtiste seintega varjualune. Varjualuse konstruktsioon ümarast palgist. Varjualuse mõõdud on 6x10m katuseharja kõrgus 4,5m. Katusekatteks musta tooniga Classic-profiiliga plekk. Varjualuse näidis on pildil, pakutav toode ei pea kopeerima pildil kujutatut. Pildil nähtav laud ja pingid ei kuulu hinnapakkumise sisse.

Hind pakkuda koos transpordi ja paigaldusega, sh katusekatte paigaldus. Koos pakkumisega esitada pakutava varjualuse kirjeldus koos näidise piltidega või viidata veebilehele, kust info on kättesaadav. Paigaldus Põlvamaal, Kanepi vallas, Erastvere külas. 

Hinnapakkumised esitada e-postile ylar.korge@kanepi.ee

10.06.2022 kell 12:00

Ülar Kõrge

56153009

ylar.korge@kanepi.ee

 

Tellija jätab endale õiguse valida sobiv paviljon välja tulenevalt paviljoni ehitusstiilist ja kasutusomadustest või lükata kõik pakkumised tagasi.

Erastvere külas Kodukassi, korter 4 remont

3-toaline korter, pilt1, pilt2, pilt3, pilt4, pilt5
Alusdokument
Pakkumuse vorm
Hankelepingu projekt

Pakkumus esitada vald@kanepi.ee

07.04.2022 kell 24:00

Ülar Kõrge

56153009

ylar.korge@kanepi.ee

Erastvere külas Kodukassi, korter 8 remont

3-toaline korter, pilt1, pilt2, pilt3, pilt4
Alusdokument
Pakkumuse vorm
Hankelepingu projekt

Pakkumus esitada vald@kanepi.ee

07.04.2022 kell 24:00

Ülar Kõrge

56153009

ylar.korge@kanepi.ee

Maaritsa kultuurimaja ja Põlgaste külakeskuse energiaauditite koostamine

Lähteülesanne
Hanke täitmise tähtaeg: 2 kuud peale lepingu sõlmimist.
Pakkumus esitada vabas vormis.

 

18.03.2022 kell 13:00

Ülar Kõrge

56153009

ylar.korge@kanepi.ee  

Valgjärve küla Järve tänava tänavavalgustuse ehitustööd

Tööd teostada vastavalt ehitusprojektile välja arvatud projektis nimetatud välisvalgustuse üldvalgusti. Paigaldatav välisvalgustuse üldvalgusti on CoreLine Malaga LED BRP101 LED37/740 II DM.

Hanke täitmise tähtaeg: 3 kuud peale lepingu sõlmimist

Pakkumus esitada vabas vormis. 

 

07.03.2022 kell 12:00

Ülar Kõrge

56153009

ylar.korge@kanepi.ee  

Kanepi Lasteaia rühmaruumide projekteerimine

Lähteülesanne

Joonis

28.02.2022 kell 12:00

Ülar Kõrge

56153009

ylar.korge@kanepi.ee  

Külakeskuse katuse vahetus

Alusdokument

Töömahtude tabel

Hankelepingu vorm

Pilt 1; Pilt 2; Pilt 3; Pilt 4

28.02.2022 kell 24:00

Ülar Kõrge

56153009

ylar.korge@kanepi.ee  

 

3-toalise korteri remont

Alusdokument
Pakkumuse vorm
Pildid: köök, elutuba, koridor, vannituba, seadmed

Pakkumus tuleb esitada e-postile  ylar.korge@kanepi.ee

16.02.2022 24:00 Ülar Kõrge
56153009; ylar.korge@kanepi.ee

Saverna kooli kõrvalhoone energiatõhusa ja vajadustele vastava ruumilahenduse projekteerimine
Viitenumber: 245086

31.01.2022 11:00 Ülar Kõrge
56153009; ylar.korge@kanepi.ee
Õie ja Apteegi tänava sademeveetrassi projekteerimine ja ehitamine
Viitenumber: 244931
24.01.2022 11:00

Ülar Kõrge
56153009; ylar.korge@kanepi.ee

Saverna Noortepark
Viitenumber: 244656
01.02.2022 11:00 Ülar Kõrge
56153009; ylar.korge@kanepi.ee