2023 HANKED    
Hanke sisu Tähtaeg Hanke eest vastutav isik

Põlgaste külakeskuse aida ja grillmaja katuste vahetus

Kanepi vallavalitsus ootab ettevõtjatelt hinnapakkumust Põlgaste raamatukogu -külakeskuse maakivist aida ning grillmaja katuste vahetuse ehitustöödele vastavalt lisatud lähteülesandele ja selle lisadele.

Enne pakkumuste esitamist tuleb pakkujal tutvuda objektidega ning vormistada objektiga tutvumise akt. Objektiga tutvumiseks võtta ühendust Tiit Rammul'iga, tel: 529 5821.

 

Tähtajaks laekunud pakkumuste hindamiskriteeriumiks on madalaim hind.

Hanke dokumendid:

Lähteülesanne

Lisa 1. Taotluse vorm

Lisa 2 - Hinnapakkumuse vorm

Lisa 3 Objekti külastuse akt

Lisa 4 - lepingu projekt

Pakkumused esitada tähtajaks e-posti aadressile: Mari.mandel-madise@kanepi.ee

14.04.2023 kl 10:00

Mari Mandel-Madise

mari.mandel-madise@kanepi.ee

tel: 5333 5770

Kanepi valla kohalike kruusateede tolmutõrje 2023

Kanepi vallavalitsus ootab ettevõtjatelt hinnapakkumust Kanepi valla kohalike kruusateede tolmutõrje teostamiseks 2023. aastal vastavalt lisatud lähteülesandele ja selle lisadele.

 

Pakkujale esitatavad nõuded:

  • Pakkuja peab omama teenuse teostamiseks vajalikke töö- ja liiklusvahendeid, kvalifitseeritud tööjõudu ning hooldustöödeks vajalikke seadmeid. Pakkuja esitab vastava kinnituse pakkumuse vormil.
  • Pakkujal peab olema eelnev kogemus sarnaste osutatud teenustööde teostamisest – pakkuja peab olema teostanud vähemalt 2 käesoleva hanke objektiga sarnast teenustööd viimase 36 kuu jooksul (aastatel 2020-2022). Pakkuja esitab ülevaate teostatud töödest pakkumuse vormil.

Hindamise aluseks on 1km teelõigu tolmutõrje maksumus. Hindamiskriteeriumiks on madalaim hind.

Kutse hinnapakkumuse esitamiseks

Lisa - pakkumuse vorm

Lepingu projekt

Sisulise küsimuste korral palume pöörduda majandusosakonna juhataja Rain Sangernebo poole rain.sangernebo@kanepi.ee, tel: 503 8082.

 

Pakkumused esitada e-posti aadressile: mari.mandel-madise@kanepi.ee

10.04.2023 kl 10:00

Mari Mandel-Madise

mari.mandel-madise@kanepi.ee

tel: 5333 5770

Kanepi Gümnaasiumi Tehnoklassi seadmete ost

Ootame ettevõtjatelt hinnapakkumusi Tehnoklassi laserlõikuspingi, CNC pingi ning 3d-printeri soetamiseks vastavalt lisatud tehnilisele kirjeldusele. 

Tehniline kirjeldus

Küsimused tehnilise kirjelduse sisu osas palume esitada Urmas Kivirannale: urmaskivirand@hot.ee, tel:  507 9487.

Tähtajaks laekunud pakkumuste hindamiskriteeriumiks on madalaim hind.

Hinnapakkumus tuleb esitada tähtajaks e-postile: mari.mandel-madise@kanepi.ee.

NB! uus tähtaeg 29.03.2023

Mari Mandel-Madise

mari.mandel-madise@kanepi.ee

tel: 5333 5770

Kanepi vallamaja klaasist otsafassaadi vahetus

Kanepi vallavalitsus ootab ettevõtjatelt hinnapakkumusi vallamaja klaasist otsafassaadi vahetuseks vastavalt lisatud hanke lähteülesandele ja selle lisadele.

Enne pakkumuste esitamist tuleb pakkujal tutvuda objektidega ning vormistada objektiga tutvumise akt.

Tähtajaks laekunud pakkumuste hindamiskriteeriumiks on madalaim hind

Hanke lisad:

Lähteülesanne_täiendatud

Lisa 3 - foto olemasolevast otsafassaadist

Lisa 4 - teostatava töö joonis

Lepingu projekt

 

Hinnapakkumus tuleb esitada tähtajaks e-postile: mari.mandel-madise@kanepi.ee

13.02.2023

Mari Mandel-Madise

tel: 5333 5770

mari.mandel-madise@kanepi.ee

Saverna külakeskuse perearstiruumide renoveerimistööd

Kanepi vallavalitsus ootab ettevõtjatelt hinnapakkumusi Saverna külakeskuse perearstiruumide renoveerimistööde teostamiseks vastavalt lisatud hanke lähteülesandele ja selle lisadele.

Enne pakkumuste esitamist tuleb pakkujal tutvuda objektidega ning vormistada objektiga tutvumise akt.

Tähtajaks laekunud pakkumuste hindamiskriteeriumiks on madalaim hind.

Hanke lisad:

Lähteülesanne 

Lisa 2 Hinnapakkumuse vorm

Lisa 3 Asendiplaan

Lisa 4 Lepingu projekt

Lisa 5 fotod:

1. Ruum 1.1.1.2.

2. Ruum 2.1.2.2., 2.3

3. Ruum 3

 

Hinnapakkumus koos Taotlusega tuleb esitada tähtajaks e-postile: mari.mandel-madise@kanepi.ee

17.01.2023 kl 09:00

Mari Mandel-Madise

tel 5333 5770, 797 6312

mari.mandel-madise@kanepi.ee

2022 HANKED    
Hanke sisu Tähtaeg Kontaktisik

 

Generaatori ühendamise valmisoleku loomine Põlgaste Pansionaadi, Krootuse Hooldekodu ja Saverna Hooldekodu hoonetele

Kanepi vallavalitsus ootab ettevõtjatelt hinnapakkumusi valla 3 hooldekodule generaatori ühendamise valmisoleku loomiseks vastavalt lisatud hanke lähteülesandele ja selle lisadele.

Enne pakkumuste esitamist tuleb pakkujal tutvuda objektidega ning vormistada objektiga tutvumise akt.

Tähtajaks laekunud pakkumuste hindamiskriteeriumiks on madalaim hind

Hanke lisad:

Lähteülesanne

Põlgaste joonis

Krootuse joonis

Saverna joonis

Lepingu projekt

Hinnapakkumused koos taotluse ja objekti külastamise aktiga esitada e-postile: mari.mandel-madise@kanepi.ee

27.12.2022 kl 15:00

Mari Mandel-Madise

tel: 5333 5770, 797 6312

mari.mandel-madise@kanepi.ee

Saverna kooli kõrvalhoone projekteerimistööde ekspertiis

Kanepi Vallavalitsus ootab ettevõtjatelt hinnapakkumusi Saverna kooli kõrvalhoone projekteerimistööde ekspertiisi teostamiseks vastavalt lisatud hanke lähteülesandele.

Tähtajaks laekunud pakkumuste hindamiskriteeriumiks on madalaim hind.

Hinnapakkumused koos taotlusega esitada e-postile: mari.mandel-madise@kanepi.ee.

Hanke lisad:

21.12.2022 kl: 11:00

Mari Mandel-Madise

tel 5333 5770, 797 6312

mari.mandel-madise@kanepi.ee

Kanepi valla teede talihooldus 2022-2023

Kanepi Vallavalitsus ootab ettevõtjatelt hinnapakkumusi Kanepi aleviku, osaliselt Piigandi ja Erastvere küla talihooldusele vastavalt lisatud tehnilisele kirjeldusele. Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima tunnihinna alusel.

Pakkumus tuleb esitada e-posti aadressile: vald@kanepi.ee

Hanke tehniline kirjeldus

Kaart 1

Kaart 2

08.11.2022 kell 10.00

Mikk Järv

5170306 

mikk.jarv@kanepi.ee

Kanepi Gümnaasiumile piksekaitsepaigaldise rajamine

Hoonele ehitada III kaitseklassi piksekaitse. Hinnapakkumise koostamisel tuleb lähtuda muuhulgas sellest, et pakkuja peab hinnapakkumises arvestama töö- ja teostusjooniste koostamisega. Enne töödega alustamist tuleb tellija ja Päästeametiga kooskõlastada tööprojekt. Samuti on töö vastuvõtmise eelduseks piksekaitsepaigaldise nõuetekohane mõõdistamine ja kooskõlastamine Päästeametiga. Enne pakkumise esitamist on pakkuja kohustatud kohapeal tutvuma objektiga. Objektiga tutvumine vormistatakse kohapeal vastava aktiga.

Kontaktisikud objektiga tutvumisel:
Urmas Kivirand 5079487
Peep Potter 55605720

 

Dokumendid:
Hinnapäring
Põhiprojekt
Ettekirjutus

Ootame hinnapakkumisi e-posti aadressile vald@kanepi.ee 

08.11.2022 kell 9.00

Peep Potter 

peep.potter@kanepi.ee 

tel 55605720

Kanepi valla teede talihooldus 2022-2025

Viitenumber: 248186

05.09.2022 11:00

Ülar Kõrge

56153009

ylar.korge@kanepi.ee

Kanepi Lasteaia osalise ümberehitamise ehitustööde omanikujärelevalve teenuse osutamine

Hanke eesmärgiks on Kanepi Lasteaia (aadressil Turu 6, Kanepi alevik, Põlvamaa) ruumide ümber- ehitusehitustöödele omanikujärelevalve teenuse osutaja leidmine.

Pakkuja peab olema hanke algamisele eelneva 24 kuu (kuni pakkumuste esitamise tähtpäevani) jooksul täidetud vähemalt 2 sarnase objekti ehitustööde omanikujärelevalve teenust.

Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-postiga aadressile vald@kanepi.ee

Pakkumus peab olema jõus minimaalselt 30 kalendripäeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.

Eduka pakkumuse valiku aluseks on madalaim hind.

Hankija tunnistab kirjaliku otsusega edukaks madalaima hinnaga pakkumuse. Otsusest teavitab hankija kõiki sel hetkel hankemenetluses osalevaid pakkujaid 3 tööpäeva jooksul alates otsuse tegemisest e-posti teel.

Riigihanke "Kanepi Lasteaia osaline ümberehitamine" riigihanke dokumendid

28.07.2022 09.00

 Peep Potter

 55605720

 peep.potter@kanepi.ee

 

Kanepi aleviku Õie ja Apteegi tänavate ehitus

Viitenumber: 252339

19.07.2022 11:00

Ülar Kõrge

56153009

ylar.korge@kanepi.ee

Õie tänava sademeveetrassi projekteerimine ja ehitamine

Viitenumber: 252334

19.07.2022 10:00

Ülar Kõrge

56153009

ylar.korge@kanepi.ee

Kanepi lasteaia osaline ümberehitus

Viitenumber: 251967

15.07.2022 11:00

Ülar Kõrge

56153009

ylar.korge@kanepi.ee

Vallateede teeäärte niitmine 2022. aastal

Kanepi Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi Kanepi valla avalike teede teeäärte niitmise teostamiseks vastavalt tehnilises kirjelduses toodud nõuetele. Tööde eeldatavad mahud on toodud lepingu projektis.

Pakkumus saata e-postile ylar.korge@kanepi.ee

Lisa 1: Hanke tehniline kirjeldus

Lisa 2: Töövõtulepingu projekt

Lisa 3: Tööde mahutabel

10.06.2022 kell 10.00

Ülar Kõrge

56153009

ylar.korge@kanepi.ee

Pakkumuse maksumus tuleb esitada ühikuhinnana EUR/niidukilomeeter. Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima ühikuhinna maksumuse alusel.

Kanepi Vallavalitsus teeb ettepaneku esitada hinnapakkumised allpool loetletud toodete soetamisele:

1. Batuut - tehnilised omadused: maasisene, vandaalikindel, hüppeala läbimõõt vähemalt 120 cm, lastele vanuses 3+; näidis fotol.

2. Karussell - tehnilised omadused: istmetega, läbimõõt vähemalt 150 cm, lastele vanuses 3+;  näidis fotol.

3. Kiik - tehnilised omadused: vähemalt kahene kiigukonstruktsioon, millel onolemas beebiiste ja pesakiik; lastele vanuses 1+;

Kõik tooted peavad olema sertifitseeritud. Hind pakkuda koos transpordi ja paigaldusega, sh vajaliku turvaala rajamisega. Koos pakkumisega esitada pakutava toote kirjeldused koos piltidega või viidata veebilehele, kust info on kättesaadav. Paigaldus Põlvamaal, Kanepi vallas, Krootuse külas.

Hinnapakkumised esitada e-postile ylar.korge@kanepi.ee

10.06.2022 kell 12:00

Ülar Kõrge

56153009

ylar.korge@kanepi.ee

 

Pakkumised vaadatakse läbi ja valitakse sobivad tooted tulenevalt toote omadustest, kasutusvõimalustest ja hinnast. Tellija jätab endale õiguse lükata kõik või osa pakkumisi tagasi või valida erinevatelt pakkujatelt välja erinevad tooted(näiteks ühelt pakkujalt karussell ja teiselt batuut).

Kanepi Vallavalitsus teeb ettepaneku esitada hinnapakkumised varjualuse rajamiseks Erastvere külakeskuse juurde.

Varjualuse tehnilised nõuded: postvundamendil lahtiste seintega varjualune. Varjualuse konstruktsioon ümarast palgist. Varjualuse mõõdud on 6x10m katuseharja kõrgus 4,5m. Katusekatteks musta tooniga Classic-profiiliga plekk. Varjualuse näidis on pildil, pakutav toode ei pea kopeerima pildil kujutatut. Pildil nähtav laud ja pingid ei kuulu hinnapakkumise sisse.

Hind pakkuda koos transpordi ja paigaldusega, sh katusekatte paigaldus. Koos pakkumisega esitada pakutava varjualuse kirjeldus koos näidise piltidega või viidata veebilehele, kust info on kättesaadav. Paigaldus Põlvamaal, Kanepi vallas, Erastvere külas. 

Hinnapakkumised esitada e-postile ylar.korge@kanepi.ee

10.06.2022 kell 12:00

Ülar Kõrge

56153009

ylar.korge@kanepi.ee

 

Tellija jätab endale õiguse valida sobiv paviljon välja tulenevalt paviljoni ehitusstiilist ja kasutusomadustest või lükata kõik pakkumised tagasi.

Erastvere külas Kodukassi, korter 4 remont

3-toaline korter, pilt1, pilt2, pilt3, pilt4, pilt5
Alusdokument
Pakkumuse vorm
Hankelepingu projekt

Pakkumus esitada vald@kanepi.ee

07.04.2022 kell 24:00

Ülar Kõrge

56153009

ylar.korge@kanepi.ee

Erastvere külas Kodukassi, korter 8 remont

3-toaline korter, pilt1, pilt2, pilt3, pilt4
Alusdokument
Pakkumuse vorm
Hankelepingu projekt

Pakkumus esitada vald@kanepi.ee

07.04.2022 kell 24:00

Ülar Kõrge

56153009

ylar.korge@kanepi.ee

Maaritsa kultuurimaja ja Põlgaste külakeskuse energiaauditite koostamine

Lähteülesanne
Hanke täitmise tähtaeg: 2 kuud peale lepingu sõlmimist.
Pakkumus esitada vabas vormis.

 

18.03.2022 kell 13:00

Ülar Kõrge

56153009

ylar.korge@kanepi.ee  

Valgjärve küla Järve tänava tänavavalgustuse ehitustööd

Tööd teostada vastavalt ehitusprojektile välja arvatud projektis nimetatud välisvalgustuse üldvalgusti. Paigaldatav välisvalgustuse üldvalgusti on CoreLine Malaga LED BRP101 LED37/740 II DM.

Hanke täitmise tähtaeg: 3 kuud peale lepingu sõlmimist

Pakkumus esitada vabas vormis. 

 

07.03.2022 kell 12:00

Ülar Kõrge

56153009

ylar.korge@kanepi.ee  

Kanepi Lasteaia rühmaruumide projekteerimine

Lähteülesanne

Joonis

28.02.2022 kell 12:00

Ülar Kõrge

56153009

ylar.korge@kanepi.ee  

Külakeskuse katuse vahetus

Alusdokument

Töömahtude tabel

Hankelepingu vorm

Pilt 1; Pilt 2; Pilt 3; Pilt 4

28.02.2022 kell 24:00

Ülar Kõrge

56153009

ylar.korge@kanepi.ee  

 

3-toalise korteri remont

Alusdokument
Pakkumuse vorm
Pildid: köök, elutuba, koridor, vannituba, seadmed

Pakkumus tuleb esitada e-postile  ylar.korge@kanepi.ee

16.02.2022 24:00 Ülar Kõrge
56153009; ylar.korge@kanepi.ee

Saverna kooli kõrvalhoone energiatõhusa ja vajadustele vastava ruumilahenduse projekteerimine
Viitenumber: 245086

31.01.2022 11:00 Ülar Kõrge
56153009; ylar.korge@kanepi.ee
Õie ja Apteegi tänava sademeveetrassi projekteerimine ja ehitamine
Viitenumber: 244931
24.01.2022 11:00

Ülar Kõrge
56153009; ylar.korge@kanepi.ee

Saverna Noortepark
Viitenumber: 244656
01.02.2022 11:00 Ülar Kõrge
56153009; ylar.korge@kanepi.ee